Vaim

VAIM ehk MÕTTEKOHANDAJA

(väljavõtteid Urantia raamatust)

I  Mõttekohandajate päritolu ja olemus

107:0.1 Kuigi Kõikse Isa isiklik asupaik on Paradiisis, universumite keskuses, on ta tegelikult kohal ka ruumimaailmades, loendamatute aja laste meeles, sest ta elab neis Saladuslike Järelevaatajatena. Igavene Isa on oma surelike poegadega planeetidel üks ja ehkki neist nii kaugel, on tal nendega väga lähedane seos.

107:0.2 Kohandajad on Isa armastuse tegelik kehastus inimeste hinges; nad on surelikku meelde kängitsetud kui inimese igavese elu tõeline pant; nad on inimese täiustunud lõpetanu isiksuse põhiolemus, millest inimene saab ajas eelmaiku, õppides järk-järgult jumalikku viisi elada Isa tahte järgi, tõustes järjest läbi universumite, kuni jõuab tegelikult oma Paradiisi-Isa jumalikku ligidusse.

107:0.3 Jumal, kes käskis inimestel olla täiuslik, nii nagu tema on täiuslik, saatis Kohandaja alla inimese kogemuslikuks partneriks selliselt määratud taevase saatuse saavutamisel. Inimmeeles elav Jumala fragment on absoluutne ja tingimatu tagatis, et inimene võib leida Kõikse Isa ühenduses selle jumaliku Kohandajaga, kes tuli Jumalast, et leida inimest ja teda pojaseisusesse vastu võtta juba tema lihaliku elu ajal.

107:0.4 Iga surelik, kes on näinud Loojat-Poega, on näinud Kõikset Isa, ja kelles elab jumalik Kohandaja, selles elab ka Paradiisi-Isa. Iga surelik, kes teadlikult või alateadlikult järgneb temas elava Kohandaja juhtimisele, elab vastavalt Jumala tahtele. Kohandaja kohaloleku tunnetamine tähendab Jumala kohaloleku tunnetamist. Kohandaja igavene ühtesulamine inimese areneva hingega on tegelik kogemus igavesest liidust Jumalaga Jumaluse universumi-kaaslasena.

107:0.5 Just Kohandaja loob inimeses kustumatu igatsuse ja lakkamatu iha olla Jumala sarnane, jõuda Paradiisi ja palveldada seal Jumaluse tegeliku isiku ees selle jumaliku kingituse lõpmatut allikat. Kohandaja on elav kohalolek, mis seostab sureliku poja tegelikult tema Paradiisi-Isaga ja tõmbab teda Isale üha lähemale. Kohandaja kompenseerib ja ühtlustab meie jaoks universumi tohutut pinget, mille loob inimese kaugus Jumalast ja tema piiratus, võrreldes igavese Isa kõiksusega.

107:0.6 Kohandaja on piiritletud loodud-olendi meelde kätketud lõpmatu olendi absoluutne olemus, mis võib sõltuvalt selle sureliku valikust lõppkokkuvõttes teostada tema ajutise liidu Jumalaga ja tõeliselt tegelikustada lõputuks universumiteenistuseks uut liiki olendi. Kohandaja on jumalik universumi reaalsus, milles väljendub faktiliselt tõde, et Jumal on inimese Isa. Kohandaja on inimese vääramatu kosmiline kompass, mis suunab hinge alati ja eksimatult Jumala poole.

107:0.7 Arenevates maailmades läbivad loodud-olendid kolm üldist arenguastet. Kohandaja saabumisest kuni suhtelise küpsuse saavutamiseni — Urantial ligikaudu inimese kahekümneaastaseks saamiseni — nimetatakse Järelevaatajaid mõnikord Mõttemuutjateks. Sellest ajast kuni vastutusvõimelisse ikka jõudmiseni — ligikaudu neljakümnenda eluaastani — nimetatakse Saladuslikke Järelevaatajaid Mõttekohandajateks. Vastutusvõime omandamisest kuni lihast vabanemiseni nimetatakse neid sageli Mõttejuhtijateks. Need sureliku elu kolm faasi ei ole seotud Kohandaja kolme arenguastmega seoses meele teisiku valmistamisega ja hinge arenguga.

 

1. Mõttekohandajate päritolu

107:1.1 Kuna Mõttekohandajad on algse Jumaluse põhiolemusega, ei söanda keegi end nende olemuse ja päritolu osas autoriteediks pidada. Võin kõnelda vaid Salvingtoni pärimustest ja Uversa arvamustest; võin vaid selgitada, kuidas me kõikjal suuruniversumis neisse Saladuslikesse Järelevaatajatesse ja nendega seotud olemusvormidesse suhtume.

107:1.2 Kuigi Mõttekohandaja annetamisviisi kohta on erinevaid arvamusi, pole lahkarvamusi nende päritolu osas; kõik usuvad, et nad tulevad otse Kõikselt Isalt, Esimesest Allikast ja Keskmest. Nad ei ole loodud-olendid, vaid fragmentaarsed olemusvormid, kelles on faktiliselt kohal lõpmatu Jumal. Kohandajad koos nende paljude ilmutamata kaaslastega on ehedad ja puhtad oma jumalikkuses, määratlematud ja täisväärtuslikud Jumaluse osad. Nad on Jumalast, ja niivõrd kui meie sellest aru saame, nad ongi Jumal.

107:1.3 Me ei tea, millal täpselt nad alustavad eksisteerimist lahus Esimese Allika ja Keskme absoluutsusest; me ei tea ka nende arvu. Me teame nende elust enne aja planeetidele inimmeelde saabumist väga vähe, kuid nende edasiminekuga kosmoses sellest ajast kuni kolmeste saatuste teostumiseni, viimane kaasa arvatud, oleme enam-vähem tuttavad; samuti isiksuse saavutamisega mõne tõususurelikuga ühtesulamise tulemusena ja isiksuse saavutamisega Kõikse Isa korraldusel või vabanemisega Mõttekohandaja teadaolevatest ülesannetest.

107:1.4 Me küll ei tea, kuid arvame, et universumi avardudes ja Kohandajaga ühtesulamise kandidaatide arvu kasvades Kohandajad pidevalt individualiseeruvad. Aga me võime sama hästi ka eksida, püüdes Kohandajate arvu määrata: nagu Jumal ise, nii võivad ka need tema aimamatu olemuse fragmendid olla eksistentsiaalselt lõpmatud.

107:1.5 Mõttekohandajate tekkimise viis on üks Kõikse Isa ilmutamata funktsioone. Meil on igati põhjust arvata, et ühelgi teisel Esimese Allika ja Keskme absoluutsel kaaslasel pole Isa fragmentide tekkimisega midagi tegemist. Kohandajad on lihtsalt ja igavesti jumalikud annetused, nad on Jumalast ja Jumalalt ning nad on Jumala sarnased.

107:1.6 Suhetes nendega ühtesulavate loodud-olenditega ilmutavad nad taevalikku armastust ja vaimset hoolekannet, mis kinnitab ammendavalt, et Jumal on vaim. Ent lisaks sellele transtsendentsele hoolekandele toimub veel paljutki, mida pole Urantia surelikele kunagi ilmutatud. Me ei saa ka päriselt aru, mis täpselt toimub, kui Kõikne Isa annab endast ühe osa ajaliku loodud-olendi isiksusse. Paradiisi kuuluvate lõpetanute tõusuteel ei ole veel ka avaldunud kõiki sellele taevasele inimese ja Jumala partnerlusele omaseid võimalusi. Isa fragmendid peavad olema lõppkokkuvõttes absoluutse Jumala kingitus neile loodud-olenditele, kelle saatus hõlmab Jumala kui absoluudi saavutamise võimalust.

107:1.7 Nii nagu Kõikne Isa oma eelisikulist Jumalust fragmentideks jagab, eraldab ka Lõpmatu Vaim oma meele-eelse vaimu individualiseeritud osi elama vaimuga ühtesulavate ellujäävate surelike arengulistes hingedes ja nendega ühte sulama. Ent Igavese Poja olemus ei ole selliselt fragmenteeruv; Algse Poja vaim on kas laialihajuv või konkreetselt isikuline. Pojaga ühtesulavad loodud-olendid ühinevad Igavese Poja Loojate-Poegade vaimu individualiseeritud annetustega.

 

2. Kohandajate liigitus

107:2.1 Kohandajad individualiseeritakse olemusvormidena kui algajad ja nad kõik on määratud kas vabanema, ühte sulama või saama Isikustatud Järelevaatajateks. Nagu meie aru saame, on Mõttekohandajaid seitse liiki, kuigi me ei saa neist alajaotustest päriselt aru. Me nimetame erinevaid liike sageli järgmiselt:

107:2.2 1. Algajad Kohandajad, kes täidavad igavese ellujäämise arenevate kandidaatide meeles oma esimest ülesannet. Salapärased Järelevaatajad on oma jumalikult olemuselt igavesti ühesugused. Algselt Diviningtonist tulles on nad ühesugused ka kogemusliku olemuse poolest, hilisem kogemuslik eristumine tuleneb tegelikest universumihoolekandes omandatud kogemustest;

107:2.3 2. Edasijõudnud Kohandajad, kes on ühe või mitu perioodi teeninud tahteolendite juures maailmades, kus ajaliku loodud-olendi identiteet ning Kolmanda Allika ja Keskme kohalikus universumis avaldunud vaimu individualiseeritud osa lõplikult ühte sulavad;

107:2.4 3. Ülimad Kohandajad on Järelevaatajad, kes on teeninud arenevates maailmades aja avastusretkedel, kuid kelle inimpartnerid on mingil põhjusel igavese ellujäämise võimalusest loobunud ja kes on seejärel määratud teiste surelike juurde teistes arenevates maailmades. Ülim Kohandaja ei ole küll algajast Järelevaatajast jumalikum, kuid on kogenum ja oskab teha inimmeeles enam kui vähemkogenud Kohandaja;

107:2.5 4. Kadunud Kohandajad. Siinkohal meie pingutused Saladuslikke Järelevaatajaid jälgida katkevad. On ka teenistuse neljas aste, mille suhtes me päris kindlad ei ole. Melkisedekid õpetavad, et neljanda astme Kohandajad täidavad universumite universumis ränneldes eriülesandeid. Üksildased Sõnumitoojad kalduvad arvama, et nad on Esimese Allika ja Keskmega üks ja saavad tunda rõõmu värskendavast ühendusest Isa endaga. Ning on täiesti võimalik, et Kohandaja võib rännelda tervikuniversumis ja olla samal ajal kõikjalviibiva Isaga üks;

107:2.6 5. Vabastatud Kohandajad on need Salapärased Järelevaatajad, kes on ajalikust teenistusest arenguliste sfääride surelikes igaveseks vabastatud. Me ei tea, missuguseid ülesandeid nad võivad täita;

107:2.7 6. Ühtesulanud Kohandajad — lõpetanud — on saanud superuniversumite tõusuolenditega üheks ja on Paradiisi Lõplikkuse Korpuse ajalike tõusuteeliste igavesed partnerid. Mõttekohandajad sulavad tavaliselt aja tõususurelikega ühte ning neid registreeritakse koos nende ellujäävate surelikega Ascendingtoni sisse ja sealt välja; nad käivad tõusuolenditega kaasas. Arengulise tõusuteelise hingega ühte sulades näib Kohandaja liikuvat universumi absoluutselt eksistentsiaalselt tasandilt piiritletud kogemuslikule tasandile, kus ta saavutab tõusuteelisest isiksusega funktsionaalse ühenduse. Säilitades küll kogu oma eksistentsiaalse jumaliku olemuse, sõlmib ühtesulanud Kohandaja ellujääva sureliku tõusu-elujärguga lahutamatu sideme;

107:2.8 7. Isikustatud Kohandajad, kes on teeninud koos kehastunud Paradiisi-Poegadega, samuti need paljud, kes on saavutanud surelike sisimas elades väljapaistvaid tulemusi, kuigi nende hoolealused ellujäämisest loobusid. Meil on põhjust arvata, et need Kohandajad isikustatakse selle superuniversumi Päevilt Vanade soovitusel, kuhu nad on määratud.

107:2.9 Neid saladuslikke Jumala fragmente võib liigitada mitmeti: universumite järgi, kuhu nad on määratud, surelikus inimeses viibimise ajal saavutatud edu järgi või isegi sureliku sulandumiskandidaadi rassilise päritolu järgi.

 

3. Mõttekohandajate kodu Divinington

107:3.1 Kõik Saladuslike Järelevaatajate lähetamise, juhtimise, suunamise ja teenistusest tagasipöördumisega seotud tegevused kõigis seitsmes superuniversumis näivad olevat universumis koondunud pühale Diviningtoni sfäärile. Niipalju kui mina tean, ei ole sellel sfääril viibinud kedagi peale Kohandajate ja teiste Isa olemusvormide. Näib tõenäoline, et Kohandajate kodusfääril Diviningtonil elab arvukaid ilmutamata eelisikulisi olemusvorme. Me oletame, et need teised olemusvormid võivad olla kuidagi seotud Saladuslike Järelevaatajate praeguse ja tulevase hoolekandega. Kuid tegelikult me seda ei tea.

107:3.2 Kui Mõttekohandajad Isa juurde tagasi pöörduvad, lähevad nad tagasi oma oletatavasse päritolupaika Diviningtonile. Tõenäoliselt sisaldab see kogemus tegelikku kontakti Isa Paradiisi-isiksusega ja Isa jumalikkuse eriomase avaldumisvormiga, mis teadete järgi peaks sellel saladuslikul sfääril viibima.

107:3.3 Me teame küll üht-teist Paradiisi kõigist seitsmest salajasest sfäärist, kuid Diviningtonist teame vähem kui teistest. Kõrgetesse vaimuklassidesse kuuluvad olendid saavad vaid kolm jumalikku korraldust ja need on:

107:3.4 1. avaldada alati piisavalt lugupidamist endast vanemate ja kõrgemate kogemusele ja annetele;

107:3.5 2. suhtuda alati osavõtlikult endast nooremate ja alamate piiratusse ja kogenematusse;

107:3.6 3. mitte kunagi püüda Diviningtoni kallastele maabuda.

107:3.7 Olen sageli mõelnud, et mul oleks üsna mõttetu Diviningtoni minna: ma ei näeks ilmselt ühtki kohalikku olendit, välja arvatud näiteks Isikustatud Kohandajaid, kuid neid olen ma näinud ka mujal. Olen päris kindel, et Diviningtonil pole midagi minu jaoks tõeliselt väärtuslikku ega kasulikku, mitte midagi, mis oleks minu kasvu ja arengu seisukohalt oluline, muidu poleks mul keelatud sinna minna.

107:3.8 Et me ei saa Diviningtonilt Kohandajate olemusest ja päritolust peaaegu mitte midagi teada, oleme sunnitud koguma informatsiooni tuhandest ja ühest erinevast allikast ning need kogutud andmed tuleb koondada, omavahel seostada ja suhestada, et saadud teadmised võiksid olla informatiivsed.

107:3.9 Mõttekohandajate vaprus ja tarkus näitavad, et nad on teinud läbi tohutult põhjaliku ja laialdase koolituse. Et nad ei ole isiksused, peavad seda koolitust andma Diviningtoni haridusasutused. Diviningtonil asuvate Kohandajate koolide personali moodustavad kahtlemata ainulaadsed Isikustatud Kohandajad. Ning me teame, et seda keskset järelevalvega tegelevat korpust juhib praegune Miikaeli klassi esimese Paradiisi-Poja Isikustatud Kohandaja, et lõpetada sellega Seitsmekordne annetumine oma universumimaailmade rassidele ja rahvastele.

107:3.10 Isikustamata Kohandajatest teame me tegelikult väga vähe, sest puutume kokku ja suhtleme ainult isikustatud klassidega. Neid ristitakse Diviningtonil ja neid tuntakse alati nime, mitte numbri järgi. Isikustatud Kohandajad elavad alaliselt Diviningtonil, sealne püha sfäär on nende kodu. Nad väljuvad sellest asupaigast ainult Kõikse Isa tahtel. Kohaliku universumi maailmades leidub neid väga vähe, kuid keskses universumis rohkem.

 

4. Mõttekohandajate olemus ja kohalolek

107:4.1 Öelda, et Mõttekohandaja on jumalik, tähendab vaid tema päritolu tunnistamist. On väga tõenäoline, et see puhas jumalikkus hõlmab sisuliselt kõigi Jumaluse omaduste potentsiaali, mis selles igavese ja lõpmatu Paradiisi Isa kõikse kohaloleku absoluutse olemuse fragmendis võib sisalduda.

107:4.2 Kohandaja tegelik allikas peab olema lõpmatu ja seepärast peab Kohandaja reaalsus piirnema absoluutsusega enne sulandumist areneva sureliku surematu hingega. Kohandajad ei ole absoluudid kõikses, Jumaluse tähenduses, kuid on tõenäoliselt tõelised absoluudid oma fragmenteeritud olemuse potentsiaalsustes. Nad on määratletud oma universaalsuse poolest, kuid mitte olemuselt; ulatuselt on nad piiratud, kuid tähenduse intensiivsuselt, oma väärtuselt ja faktiliselt on nad absoluutsed. Seepärast nimetame neid jumalikke ande vahel Isa määratletud absoluudi fragmentideks.

107:4.3 Ükski Kohandaja pole kunagi olnud Paradiisi-Isale ebalojaalne. Isikuliste loodudolendite madalamad klassid võivad vahel kokku puutuda ebalojaalsete kaaslastega, kuid nende hulgas ei ole Kohandajaid, kes on oma taevases loodud-olendite hoolekandes ja universumiteenistuses ülimad ja eksimatud.

107:4.4 Isikustamata Kohandajad on nähtavad ainult Isikustatud Kohandajatele. Minu klassi liikmed — Üksildased Sõnumitoojad koos Inspireeritud Kolmsuslike Vaimudega — võivad tunda Kohandajate kohalolekut tänu vaimse reageerimise nähtusele. Isegi seeravid võivad vahel eristada vaimuhelendust, mida tekitab oletatav seos inimeste ainelises meeles viibivate Järelevaatajatega; kuid ükski meist ei suuda tegelikult tunda Kohandajate reaalset kohalolekut, kui nad pole just isikustatud, ehkki nende olemused on tajutavad liidus arenevate maailmade tõususurelike ühtesulanud isiksustega. Kohandajate üldine nähtamatus on veenev tõend nende kõrgest ja erilisest jumalikust päritolust ja olemusest.

107:4.5 Seda jumalikku kohalolekut saadab iseloomulik valgus, vaimuhelendus, mida on hakatudki üldiselt Mõttekohandajatega seostama. Nebadoni universumis tuntakse seda Paradiisi helendust laialdaselt „teednäitava valgusena”, Uversal nimetatakse seda „elu valguseks”. Urantial on seda nähtust nimetatud vahel „tõeliseks valguseks, mis valgustab igat inimest, kes maailma tuleb”.

107:4.6 Isikustatud Mõttekohandajad on nähtavad kõigile olenditele, kes on jõudnud Kõikse Isani. Kõigi etappide Kohandajad koos kõigi teiste olendite, olemusvormide, vaimude, isiksuste ja vaim-avaldumisvormidega on alati tajutavad neile Ülimatele Looja-Isiksustele, kes pärinevad Paradiisi-Jumalustest ja juhivad suuruniversumi tähtsamaid valitsusi.

107:4.7 Kas te tõepoolest suudate mõista sisimas elavate Kohandajate tähtsust? Kas te tõesti mõistate, mida tähendab omada enda sisimas absoluutse ja lõpmatu Jumaluse, Kõikse Isa absoluutset fragmenti, mis sulab ühte teie piiritletud sureliku olemusega? Kui surelik inimene sulandub kogu kosmose eksistentsiaalse Põhjuse tegeliku fragmendiga, ei saa selle enneolematu ja kujuteldamatu partnerluse saatusele kunagi mingit piiri seada. Inimene avastab igavikus mitte ainult objektiivse Jumaluse lõpmatuse, vaid ka sellesama Jumala subjektiivse fragmendi lõpmatu potentsiaalsuse. Kohandaja jääb alati ilmutama surelikule isiksusele Jumala imet ning see taevane ilmutus ei lõpe kunagi, sest Kohandaja on surelikule inimesele Jumalast antud ja tema jaoks nagu Jumal.

 

5. Kohandajate meel

107:5.1 Arenevad surelikud kalduvad pidama meelt vaimu ja aine kosmiliseks vahendajaks, sest see on tõepoolest teile tajutava meele põhiline hoolekandetegevus. Seetõttu on inimestel üsna raske tajuda, et Mõttekohandajatel on meel, sest Kohandajad on Jumala fragmendid absoluutsel reaalsusetasemel, mis pole mitte ainult eelisikuline, vaid eelneb ka igasugusele energia ja vaimu lahknemisele. Energia ja vaimu eristumisele eelneval monistlikul tasemel ei saaks olla meele vahendusfunktsiooni, sest pole erisusi, mida vahendada.

107:5.2 Et Kohandajad võivad plaanitseda, töötada ja armastada, peab neil olema meelele vastavaid individuaalseid omadusi. Kõigil esimesest ehk esmasest rühmast kõrgematel Järelevaatajatel on piiramatu võime omavahel suhelda. Nende omavahelise suhtlemise olemusest ja sisust võime ilmutada väga vähe, sest me ei tea seda. Me teame siiski, et neil peab mingi meel olema, muidu ei saaks neid üldse isikustada.

107:5.3 Mõttekohandaja meel on nagu Kõikse Isa ja Igavese Poja meel — mis on Ühise Toimija meelte esivanem.

107:5.4 Väidetavalt peab Kohandaja meel sarnanema tüübilt arvukate teiste eelisikuliste olemusvormide klasside meeleannetustega, mis pärinevad oletatavasti samuti Esimesest Allikast ja Keskmest. Kuigi paljud neist klassidest ei ole Urantial ilmutatud, avalduvad neil kõigil meeleomadused. Need algse Jumaluse individualiseeritud vormid võivad ka ühilduda arvukate mittesurelike arenevate olendite tüüpidega ja isegi piiratud arvu mittearenevate olenditega, kellel on kujunenud võime nende Jumaluse fragmentidega sulanduda.

107:5.5 Kui Mõttekohandaja sulandub ellujääva inimese areneva surematu morontiahingega, saab Kohandaja meelt tuvastada loodud-olendi meelest eraldi vaid seni, kuni tõususurelik jõuab universumis edasi liikudes vaimutasandini.

107:5.6 Näib, et kogemusliku tõusuolendi jõudes lõpetanu tasanditele, muundavad need kuuenda astme vaimud mingit meele tegurit, mis esindab sureliku meele ja Kohandaja meele teatavate faaside liitu ja mis varem toimis nende tõusuisiksuste jumaliku ja inimliku faasi vahelise sidemena. See meele kogemuslik omadus annab areneva Jumaluse — Ülima Olendi — kogemuslikule annetusele ilmselt „ülimuslikkuse” ja hiljem täiendab seda.

 

6. Kohandajad kui ehedad vaimud

107:6.1 Loodud-olendi kogemuste puhul annavad Mõttekohandajad tunnistust vaimse mõju kohalolekust ja juhtimisest. Kohandaja on tõepoolest vaim, ehe vaim, kuid mitte ainult vaim. Me ei ole kunagi suutnud Saladuslikke Järelevaatajaid rahuldavalt liigitada; nende kohta võib kindlalt öelda vaid seda, et nad on tõeliselt Jumala sarnased.

107:6.2 Kohandaja on inimese võimalus jõuda igavikku, inimene on Kohandaja võimalus saavutada isiksus. Teie isiklikud Kohandajad teevad tööd teie vaimsustamise nimel, lootes teie ajalikku identiteeti igavikustada. Kohandajad on küllastunud vaimude Isa kaunist ja ennastannetavast armastusest. Nad armastavad teid tõeliselt ja jumalikult, nad on vaimu lootuse vangid inimmeeles. Nad igatsevad teie sureliku meele jumalike saavutuste järele, mis teeksid lõpu nende üksindusele, et nad vabaneksid koos teiega ainelise rüü ja ajalike rõivaste piiratusest.

107:6.3 Teie tee Paradiisi on tee vaimsetele saavutustele ja Kohandaja olemus ilmutab teile truult Kõikse Isa vaimset olemust. Pärast Paradiisi-tõusu, igavese elu lõpetanujärgsetel etappidel, võib Kohandaja kunagise inimpartneriga kokku puutuda muus tegevuses kui vaimuhoolekandes, ent Paradiisi-tõus ja lõpetanu elujärk on Jumalat tundva, vaimsustuva sureliku partnerlus Jumalat ilmutava Kohandaja vaimse hoolekandega.

107:6.4 Me teame, et Mõttekohandajad on vaimud, ehedad vaimud, oletatavasti absoluutsed vaimud. Ent Kohandaja võib olla ka midagi enamat kui vaid ainuline vaimureaalsus. Lisaks oletatavale meelele on olemas ka puhta energia tegurid. Kui te mäletate, et Jumal on puhta energia allikas ja ehedast vaimust, pole nii raske arvata, et tema fragmendid on mõlemat. On fakt, et Kohandajad läbivad kosmost Paradiisi Saare hetkeliste ja kõiksete gravitatsiooniringluste kaudu.

107:6.5 On tõepoolest hämmastav, et Saladuslikel Järelevaatajatel on universumite universumi aineliste ringlustega niisugune seos. Ent jääb tõsiasjaks, et nad sähvivad aineliste gravitatsiooniringluste kaudu läbi kogu suuruniversumi. Täiesti võimalik, et nad võivad tungida isegi väliskosmose tasanditele; nad võiksid kindlasti järgneda Paradiisi gravitatsiooni laienevale mõjule neis piirkondades ja kuigi minu isiksuseklass võib läbida Ühise Toimija meeleringlusi ka väljaspool suuruniversumi piire, pole me kunagi olnud kindlad, et avastame Kohandajate kohaloleku väliskosmose kaardistamata piirkondades.

107:6.6 Ja ometi, kuigi Kohandajad kasutavad ainelise gravitatsiooni ringlusi, ei allu nad neile nii nagu aineline loodu. Kohandajad on gravitatsiooni esiisa fragmendid, mitte gravitatsiooni tagajärjed. Nad on segmenteerunud eksistentsi universumitasandil, mis hüpoteetiliselt eelneb gravitatsiooni ilmumisele.

107:6.7 Mõttekohandajad ei puhka alates oma annetumisest kuni päevani, mil nad vabanevad, et siirduda oma surelike hoolealuste loomuliku surma järel Diviningtoni. Ning need, kelle hoolealused ei läbi loomuliku surma väravaid, ei koge isegi seda ajutist puhkust. Mõttekohandajatel ei ole vaja energiat tarbida: nad ongi energia, kõige kõrgemat ja jumalikumat liiki energia.

 

7. Kohandajad ja isiksus

107:7.1 Mõttekohandajad ei ole isiksused, kuid on tõelised olemusvormid. Nad on tõeliselt ja täiuslikult individuaalsed, kuigi pole surelike sisimas elades kunagi tegelikult isikustatud. Mõttekohandajad ei ole tõelised isiksused, vaid tõelised reaalsused, puhtaimat liiki reaalsused, mida universumite universumis tuntakse — nad ongi jumalik kohalolek. Kuigi nad pole isikulised, nimetatakse neid Isa imelisi fragmente üldiselt olenditeks ja mõnikord vaimolemusvormideks, arvestades nende praegusi surelike eest hoolitsemise vaimseid faase.

107:7.2 Kui Mõttekohandajad ei ole isiksused, kellel on eesõigused tahte ja valikuvabaduse osas, kuidas saavad nad siis valida endale surelikke hoolealuseid ja neis arenevate maailmade loodud-olendites vabatahtlikult elada? Seda küsimust on kerge esitada, kuid tõenäoliselt pole ükski olend universumite universumis kunagi täpset vastust leidnud. Isegi minu isiksuseklass, Üksildased Sõnumitoojad, ei saa päriselt aru mitteisikuliste olemusvormide tahte, valikuvabaduse ja armastuse võimest.

107:7.3 Oleme sageli arutlenud, et Mõttekohandajatel peab olema tahe kõigil eelisikulistel valikutasanditel. Nad asuvad vabatahtlikult inimestesse elama, kavandavad inimese igavest elu, teevad kohandusi, muutusi ja asendusi sõltuvalt asjaoludest ning need tegevused lubavad arvata ehtsa tahte olemasolu. Nad kiinduvad surelikesse, tegutsevad universumites kriisiolukordades, ootavad alati, et tegutseda otsustavalt kooskõlas inimese valikuga, ning need kõik on kindlalt tahtelised reaktsioonid. Kõigis olukordades, mis pole seotud inimtahte valdkonnaga, käituvad nad alati viisil, mis annab tunnistust igas mõttes tahtega võrdväärsete võimete olemasolust, maksimaalsest otsustusvõimest.

107:7.4 Kui Mõttekohandajatel on tahe, miks alluvad nad siis surelike tahtele? Meie arvates on põhjus selles, et Kohandaja tahtelisus on küll iseloomult absoluutne, kuid avaldub eelisikuliselt. Inimlik tahe toimib kõikse reaalsuse isiksusetasandil ning ebaisikuline — mitteisikuline, isikulisest madalam ja eelisikuline — reageerib alati olemasoleva isiksuse tahtele ja tegudele.

107:7.5 Loodud-olendite ja mitteisikuliste energiate universumis ei tähelda me kusagil tahte, valikuvabaduse ja armastuse avaldumist lahus isiksusest. Kellegi teise puhul peale Kohandajate ja teiste samasuguste olemusvormide ei tähelda me neid isiksuse omadusi toimimas ühenduses ebaisikuliste reaalsustega. Poleks õige nimetada Kohandajat isikulisest madalamaks ning seda olemusvormi ei oleks õige pidada ka isiksusest kõrgemaks, kuid seda olendit on täiesti kohane nimetada eelisikuliseks.

107:7.6 Meie olendiklassi liikmed tunnevad neid Jumaluse fragmente jumalike kingitustena. Me adume, et Kohandajad on jumalikku päritolu, ja peame neid arvatavaks tõendiks ja näiteks selle kohta, et Kõiksel Isal on võimalus otse ja piiramatult suhelda kõigi aineliste loodud-olenditega kõigis oma lõpututes maailmades, tehes seda täiesti sõltumatult Paradiisi-Poegade isiksustest või Lõpmatu Vaimu hoolekandetegevusest.

107:7.7 Pole olemas loodud-olendeid, kes ei võõrustaks rõõmuga Saladuslikke Järelevaatajaid, kuid Kohandajad elavad siinkirjeldatud viisil ainult arenevate ja tahteliste olendite klassi kuuluvates tulevastes lõpetanutes.

 

II  Kohandajate suhe universumi loodud-olenditega

109:0.1 Mõttekohandajad on universumi elujärgu lapsed ja algajad Kohandajad peavad surelike loodud-olendite kasvamise ja arenemise käigus omandama kogemusi täpselt samamoodi, nagu surelikud kasvavad ja arenevad. Nii nagu inimlapse isiksus avardub areneva eksistentsi võitlusteks, kasvab ka Kohandaja suureks tõusuelu järgmiseks etapiks harjutades. Nii nagu laps omandab varase lapsepõlve suhetes ja mängudes täiskasvanutegevusteks vajaliku kohanemisvõime, saavutab ka sisimas elav Kohandaja kosmilise elu järgmiseks etapiks vajalikud morontia-elujärguga seotud oskused nende tegevuste ettevalmistava kavandamise ja proovimisega surelikus elus. Inimeksistents on harjutamisaeg, mida Kohandaja kasutab tõhusalt ära, et valmistuda tulevase elu suuremateks ülesanneteks ja võimalusteks. Ent teis elades ei ole Kohandaja pingutused seotud niivõrd ajaliku elu ja planeedil eksisteerimisega. Mõttekohandajad harjutavad praegu inimolendite arenevas meeles tegelikult universumi-elujärgu reaalsusi.

 

1. Kohandajate areng

109:1.1 Kindlasti on algajate Kohandajate koolitamiseks ja arendamiseks enne nende lähetamist Diviningtonilt olemas ulatuslik ja läbimõeldud kava, kuid me tõepoolest ei tea sellest eriti palju. Kahtlemata on olemas ka põhjalik süsteem varasema kogemusega Kohandajate ümberkoolitamiseks enne nende lähetamist uusi surelikega seotud ülesandeid täitma, kuid ka seda me tegelikult ei tea.

109:1.2 Isikustatud Kohandajad on mulle öelnud, et iga kord, kui mõnel surelikul, kelles on elanud Järelevaataja, pole õnnestunud ellu jääda, peab Diviningtoni tagasipöördunud Kohandaja läbi tegema põhjaliku koolituse. Seda täiendavat koolitust võimaldab inimese sisimas elamise kogemus ning see sooritatakse alati enne Kohandaja saatmist tagasi arenevatesse ajamaailmadesse.

109:1.3 Tegelikul elamiskogemusel puudub kosmiline asendaja. Äsjaloodud Mõttekohandaja täiuslik jumalikkus ei anna sellele Salapärasele Järelevaatajale mitte mingeid hoolekandekogemusi. Kogemus on eluseksistentsist lahutamatu; see on ainus, mille omandamisest tegeliku elamise kaudu ei vabasta teid ükski jumalik kingitus. Seepärast peavad Mõttekohandajad omandama kogemusi, nii nagu kõik teised Ülima praeguses sfääris elavad ja tegutsevad olendid; nad peavad arenema madalamatest ja kogenematutest kõrgemateks ning kogenumateks rühmadeks.

109:1.4 Kohandajad läbivad surelikus meeles selge arengutee; nad jõuavad reaalsete saavutusteni, mis jäävad igavesti neile. Aineliste rassidega toimunud kontaktide tulemusena omandavad Kohandajad vajalikke oskusi ja -võimeid, vaatamata sellele, kas nende surelik hoolealune jääb ellu või mitte. Nad on ka inimmeele võrdsed partnerid surematu hinge ellujäämisvõime arengule kaasa aitamises.

109:1.5 Kohandaja esimene arenguetapp lõpeb siis, kui ta sulab ühte sureliku olendi ellujääva hingega. Seega, kuigi te arenete oma olemuselt sisse- ja ülespoole, inimesest Jumala poole, arenevad Kohandajad oma olemuselt välja- ja allapoole, Jumalast inimese poole. Nii on selle jumalikkuse ja inimlikkuse liidu igaveseks lõpptulemuseks inimese poeg ja Jumala poeg.

 

2. Isetegutsevad Kohandajad

109:2.1 Kohandajate liigitusest nende kogemuste järgi — algajad, edasijõudnud ja ülimad Kohandajad — on teile juba kõneldud. Olete kindlasti juba aru saanud, et nende puhul kehtib ka teatav funktsionaalne liigitus — näiteks isetegutsevad Kohandajad. Isetegutsev on Kohandaja, kes:

109:2.2 1. on omandanud teatavad nõutavad kogemused tahteolendi arengulises elus kas ajutise sisimas elamise teel seda tüüpi maailmas, kus Kohandajaid ainult laenatakse surelikele hoolealustele, või planeedil, kus toimub tegelik sulandumine, kuid inimesel pole õnnestunud ellu jääda. Selline Järelevaataja on kas edasijõudnud või ülim Kohandaja;

109:2.3 2. on saavutanud vaimujõu tasakaalu inimeses, kes on jõudnud kolmandasse psüühilisse ringi ja kellele on määratud isiklik seeravist kaitsja;

109:2.4 3. omab hoolealust, kes on teinud ülima otsuse, sõlminud Kohandajaga püha ja siira liidu. Kohandaja ootab tegeliku sulandumise aega ja peab liitu sündinud faktiks;

109:2.5 4. omab hoolealust, kes on võetud sureliku tõusutee arenevas maailmas mõnda saatuse reservkorpusesse;

109:2.6 5. on kunagi inimese magades sureliku meele vangistusest ajutiselt eraldunud, et pidada kellegagi sidet, luua mõni kontakt, ümber registreeruda või täita muu inimeseväline ülesanne seoses selle maailma vaimse haldamisega, kuhu ta on lähetatud;

109:2.7 6. on kriisiolukorras teeninud mõne sellise inimese kogemuses, kes täiendas aineliselt vaimisiksust, kellele oli usaldatud mingi selle planeedi vaimseks asjaajamiseks olulise kosmilise ülesande täitmine.

109:2.8 Isetegutsevatel Kohandajatel näib olevat märkimisväärne tahe seoses kõigi küsimustega, mis ei hõlma neid inimisiksusi, kelles nad vahetult elavad, nagu näitavad ka arvukad vägiteod, mida nad sooritavad nii oma surelike hoolealuste sees kui ka neist väljaspool. Need Kohandajad osalevad paljudes maailma tegemistes, kuid sagedamini tegutsevad nad omavalitud maises kehas selle teadmata.

109:2.9 Need kõrgemat ja kogenumat tüüpi Kohandajad võivad kahtlemata suhelda teistes maailmades viibivate samasuguste Kohandajatega. Ent kuigi isetegutsevad Kohandajad suhtlevad omavahel, teevad nad seda ainult seoses ühise tööga ja selleks, et säiliksid haldusandmed, mis on vajalikud Kohandajate hoolekandele maailmas, kus viibivad, kuigi on teada, et vahel on nad kriisiaegadel tegelenud ka planeetidevaheliste küsimuste lahendamisega.

109:2.10 Ülimad ja isetegutsevad Kohandajad võivad soovi korral inimkehast väljuda. Sisimas elavad Kohandajad ei kujuta endast sureliku elu orgaanilist ja bioloogilist osa, vaid on selle jumalikud täiendused. Nad olid ette nähtud juba esmastes elukavades, kuid pole aineliseks eksisteerimiseks vältimatult vajalikud. Vaatamata sellele tuleb märkida, et kui nad kord on juba surelikesse elama asunud, siis lahkuvad nad sealt isegi ajutiselt väga harva.

109:2.11 Ülitegutsevad Kohandajad on need, kes on neile usaldatud ülesanded täitnud ja ootavad oma hoolealuste aineliste kestade lagunemist või surematu hinge üleviimist.

 

3. Kohandajate suhe surelike loodud-olenditega

109:3.1 Saladuslike Järelevaatajate töö täpne sisu sõltub nende ülesannete iseloomust — sellest, kas nad on sidet pidavad või sulanduvad Kohandajad. Mõned Kohandajad antakse hoolealustele vaid laenuks nende ajutise elu ajaks; teised annetatakse isiksusekandidaatidena lubadusega nad igaveseks sulandada, kui hoolealune jääb ellu. Nende töö varieerub veidi ka sõltuvalt planeedi tüübist, samuti süsteemist ja universumist. Ent üldiselt on see väga sarnane, sarnasem kui ühelgi teisel taevaste loodud-olendite klassil.

109:3.2 Mõningates algelistes maailmades (esimese seeria rühm) elab Kohandaja loodudolendi meeles kogemusliku koolituse omandamiseks, põhiliselt eneseharimiseks ja pidevaks edasiarenemiseks. Algajad Kohandajad saadetakse tavaliselt neisse maailmadesse varasemal ajal, kui algelised inimesed alles jõuavad otsuste orgu, kuid suhteliselt vähesed soovivad tõusta kõlbelistesse kõrgustesse üle enesevalitsuse ja iseloomu omandamise mägede, et jõuda tekkiva vaimsuse kõrgematele tasanditele. (Paljud, kellel ei õnnestu Kohandajaga sulanduda, jäävad ellu ka Vaimuga sulandunud tõusuteelistena.) Kohandajad saavad väärtuslikku väljaõpet edaspidi kasutada teistes maailmades kõrgemate olendite heaks. Laias universumis ei kao kunagi miski, millel on ellujäämisväärtus.

109:3.3 Teist tüüpi maailmades (teise seeria rühm) Kohandajad ainult laenatakse surelikele olenditele. Siin ei saavuta Järelevaatajad kunagi sulandunud isiksust, kuid on oma hoolealustele nende sureliku elu ajal siiski suureks abiks, palju enam, kui nad suudavad olla Urantia surelikele. Siin laenatakse Kohandajad surelikele loodud-olenditele ainult üheks eluks kõrgemate vaimsete saavutuste eeskujuna, ajutisteks abilisteks ellujääva iseloomu täiustamise põneva ülesande täitmisel. Kohandajad ei pöördu pärast loomulikku surma tagasi, sest need ellujäävad surelikud saavutavad igavese elu Vaimuga sulandumise teel.

109:3.4 Urantia-sarnastes maailmades (kolmanda seeria rühm) tekib tõeline liit jumalike kingitustega, enese sidumine eluks ja surmaks. Kui jääte ellu, saab sellest igavene liit, igikestev sulandumine, inimese ja Kohandaja kujunemine üheks olendiks.

109:3.5 Selle seeria maailmade kolmeajulistes olendites saavad Kohandajad oma hoolealusega ajutise elu jooksul luua ehedama kontakti kui ühe- ja kaheajuliste olenditega. Ent surmajärgses elujärgus liiguvad kolmeajulised täpselt samuti edasi nagu üheajulised ja kaheajulised rahvad — Urantia rassid.

109:3.6 Kaheajuliste maailmades määratakse pärast annetuva Paradiisi-Poja kohalviibimist harva algajaid Kohandajaid isikutele, kelle ellujäämisvõime on kaheldamatu. Me usume, et neis maailmades kuuluvad peaaegu kõik arukate ellujäämisvõimeliste meeste ja naiste sisimas elavad Kohandajad edasijõudnud või ülimasse tüüpi.

109:3.7 Paljude Urantia varaste arenevate rasside olendid jagunesid kolme rühma. Esimesed olid nii loomalikud, et neil puudus täielikult võime Kohandajaid vastu võtta. Teistel oli kaheldamatu võime Kohandajaid vastu võtta ja nad said need kohe, kui jõudsid kõlbelise vastutuse ikka. Kolmas klass oli vahepealne; nad olid võimelised Kohandajat vastu võtma, kuid Järelevaatajad said meeles elada vaid isiku isikliku taotluse alusel.

109:3.8 Ent nii mõnigi algaja Kohandaja on selliste olendite teenimisest, kes ellujäämistingimustele tegelikult ei vastanud, sest olid pärandist ilma jäänud kõlbmatute ja alaväärtuslike esivanemate tõttu, saanud kontaktist areneva meelega väärtuslikke esmaseid kogemusi, ning neid võis seetõttu hiljem lähetada mõne kõrgemat tüüpi meele juurde mõnda teise maailma.

 

4. Kohandajad ja inimisiksus

109:4.1 Inimestevahelise aruka suhtluse kõrgematele vormidele aitavad suuresti kaasa sisimas elavad Kohandajad. Ka loomadel on ühiseid tundeid, kuid nad ei edasta üksteisele mõisteid; nad võivad väljendada emotsioone, kuid mitte ideid ega ideaale. Ka loomse päritoluga inimesed ei koge kõrget tüüpi intellektuaalset suhtlust ja vaimset osadust oma kaaslastega enne, kui neile on annetatud Mõttekohandajad. Siiski, kui neil arengulistel loodud-olenditel areneb välja kõne, on nad juba teel Kohandajate vastuvõtmise poole.

109:4.2 Loomad suhtlevad üksteisega oma tahumatul moel, kuid neis algelistes kontaktides isiksus peaaegu puudub. Kohandajad ei ole isiksused, nad on eelisikulised olendid. Kuid nad pärinevad isiksuse allikast ja nende kohalolek annab inimisiksuse kvalitatiivsetele avaldumistele midagi juurde, eriti kui Kohandajal on juba olemas varasemad kogemused.

109:4.3 Inimisiksuse väljendumisvõime on suures osas seotud Kohandaja tüübiga. Paljud Urantia suured intellektuaalsed ja vaimsed juhid on ajastute vältel mõju avaldanud põhiliselt tänu neis elanud Kohandajate kõrgele tasemele ja varasematele kogemustele.

109:4.4 Sisimas elavad Kohandajad on vanaaja algeliste inimeste järeltulijate muundamiseks ja inimesestamiseks teinud üsna palju koostööd ka teiste vaimsete mõjudega. Kui Urantia asukate meeles elavad Kohandajad ära kutsutaks, pöörduks maailm aegamööda tagasi paljude ürginimestele omaste tegevuste ja tavade juurde; jumalikud Järelevaatajad on areneva tsivilisatsiooni üks tõelisi potentsiaale.

109:4.5 Olen jälginud Urantial ühe meele sisimas elavat Mõttekohandajat, kes on elanud Uversa ürikute kohaselt varem Orvontonis viieteistkümnes meeles. Me ei tea, kas sellel Järelevaatajal on samasuguseid kogemusi ka teistest superuniversumitest, kuid arvatavasti on. See on imeline Kohandaja, üks praeguse ajastu kasulikumaid ja võimsamaid jõude Urantial. Kõik, mis teised on ellujäämisest keeldumisega kaotanud, võidab nüüd see inimene (ja kogu teie maailm). Ellujäämisomadusteta inimeselt võetakse ära ka praegu tema sisimas elav kogenud Kohandaja, ellujäämisperspektiividega inimesele aga antakse loiu desertööri Kohandaja, kellel on varasemaid kogemusi.

109:4.6 Kohandajad võivad teatud mõttes edendada mõningast planeetidevahelist vastastikust viljastamist tõe, ilu ja headusega. Ent neile antakse harva kaks sisimas elamise kogemust samal planeedil, ükski praegu Urantial teeniv Kohandaja ei ole selles maailmas varem viibinud. Ma tean, millest räägin, sest nende numbrid ja teenistuskäigud on meil Uversa arhiivides salvestatud.

 

5. Sisimas elava Kohandaja ainelised piirangud

109:5.1 Ülimad ja isetegutsevad Kohandajad suudavad sageli anda inimmeelele edasi vaimse tähtsusega tegureid, kui see meel voolab vabalt loova kujutlusvõime vabastatud, ent kontrollile alluvates kanalites. Sellistel hetkedel ja vahel ka uneajal suudab Kohandaja mõtte voolu peatada, kinni pidada ja idee kulgu kõrvale suunata; seda kõike teeb ta sügavate vaimsete muutuste läbiviimiseks üliteadvuse kõrgemates soppides. Meele jõud ja energiad häälestatakse senisest täielikumalt oleviku ja tuleviku vaimset tasandit siduvatele võtmetoonidele.

109:5.2 Mõnikord on võimalik saada vaimuvalgust, kuulda pidevalt endas kõnelemas jumalikku häält, saades osaliselt teadlikuks teis pidevalt elava potentsiaalse isiksuse tarkusest, tõest, headusest ja ilust.

109:5.3 Kuid teie ebastabiilsed ja kiiresti vahelduvad meelehoiakud ohustavad ja katkestavad sageli Kohandajate tööd. Nende tööd ei sega mitte ainult surelike rasside sünnipärane loomus, vaid seda hoolekannet pidurdavad suuresti ka teie endi etteotsustused, kinnisideed ja püsivad eelarvamused. Nende takistuste tõttu kerkib teadvusse sageli ainult nende lõpetamata looming ja paratamatult tekib ideede virvarr. Seepärast on mõtteolukordi analüüsides kindlam tunda ära ainult iga mõtte ja kogemuse tegelik sisu, jättes täielikult arvestamata selle, mis see oleks võinud olla.

109:5.4 Elu suur probleem seisneb esivanemate elusuundumuste kohandamises Saladusliku Järelevaataja jumalikust kohalolekust käivitatud vaimsete tungide nõuetega. Universumi ja superuniversumi elujärkudes ei saa ükski inimene teenida kahte isandat, kuid teie praeguses elus Urantial on iga inimene sunnitud seda tegema. Ta peab saama selgeks kunsti, kuidas teha pidevalt inimestele omaseid ajalikke kompromisse ja olla vaimselt truu vaid ühele isandale; seepärast löövadki nii paljud vankuma ja kukuvad, väsivad ja alistuvad olelusvõitluse pingele.

109:5.5 Kuigi pärandiks saadud ajuomadused ja elektrokeemiline regulatsioonimehhanism piiravad Kohandaja tõhusat tegevust, ei takista ükski (normaalse meele) pärilik puudus kunagi lõppkokkuvõttes vaimsete saavutusteni jõudmist. Pärilikkus võib mõjutada isiksuse saavutuste tempot, kuid lõppkokkuvõttes ei takista see tõusutee avastusretke teostumist. Kui teete oma Kohandajaga koostööd, arendab see jumalik kingitus varem või hiljem välja surematu morontiahinge ja pärast sellega ühtesulamist esitleb uut loodud-olendit kohaliku universumi suveräänsele Meister-Pojale ning lõpuks Kohandajate Isale Paradiisis.

 

6. Tõeliste väärtuste püsivus

109:6.1 Kohandajaid ei taba kunagi ebaõnn, sest miski ellujäämist vääriv ei kao kunagi. Iga tahteolendi iga tähendusrikas väärtus jääb kindlasti alles, olenemata selle tähenduse avastanud või hinnanud isiksuse ellujäämisest või mitteellujäämisest. Ja nii ongi, et surelik loodud-olend võib ellujäämisvõimaluse tagasi lükata, kuid elukogemus ei lähe ikkagi raisku; igavene Kohandaja kannab selle ilmselt ebaõnnestunud elu väärtuslikud jooned edasi mõnesse teise maailma ning annetab need allesjäänud tähendused ja väärtused mõnele kõrgemat tüüpi surelikule meelele, kes on võimeline ellu jääma. Ükski väärtuslik kogemus ei ole kunagi asjatu, ükski tõeline tähendus ega väärtus ei hävi kunagi.

109:6.2 Sulandumiskandidaatidega on nii, et kui Saladusliku Järelevaataja surelik kaaslane ta hülgab, kui inimpartner keeldub tõusuteed jätkamast, siis viib loomuliku surmaga (või enne seda) vabanev Kohandaja kaasa kõik, mis on selle mitte-ellujääva loodudolendi meeles arenenud, kuid omab ellujäämisväärtust. Kui Kohandajal ebaõnnestub sulandunud isiksuse saavutamine juba mitmendat korda, sest mitu inimhoolealust pole järjest ellu jäänud, ja see Järelevaataja isikustatakse, siis saavad kõik surelikes meeltes elamise ja töötamise kogemused selle uue Isikustatud Kohandaja tegelikuks pagasiks, mida ta saab kasutada igal tulevasel ajastul. Sellesse klassi kuuluvasse Isikustatud Kohandajasse on koondunud kõigi tema varasemate loodud-olenditest hoolealuste kõik ellujäämisomadused.

109:6.3 Kui pikaajalise universumikogemusega Kohandajad avaldavad soovi elada jumalikes Poegades nende annetumismissioonide ajal, teavad nad väga hästi, et selle teenistuse tulemusena ei saavuta nad kunagi isiksust. Kuid vaimude Isa kingib sageli neile vabatahtlikele isiksuse ja seab nad omasuguste suunajateks. Need on isiksused, kellele usaldatakse Diviningtonil võim. Ja nende ainulaadne loomus hõlmab tervet inimlike omaduste mosaiiki, mis neil on tekkinud surelike sisimas elades omandatud paljude kogemuste käigus, samuti vaimset jälge inimese jumalikkusest, mis on saadud viimasest, annetuva Paradiisi-Poja sisimas elamise kogemusest.

109:6.4 Kohandajate tegevusi teie kohalikus universumis suunab Nebadoni Miikaeli Isikustatud Kohandaja, seesama Järelevaataja, kes juhtis iga tema sammu ajal, kui ta elas oma inimelu Joosua ben Joosepi ihus. See erakordne Kohandaja ei petnud talle pandud usaldust, vapper Järelevaataja suunas inimloomust targalt, juhtides Paradiisi-Poja surelikku meelt ikka Isa täiusliku tahte teed valima. See Kohandaja oli teeninud varem, Aabrahami ajal, Machiventa Melkisedeki juures ja teinud suuri tegusid nii enne seda kui ka nende annetumiskogemuste vahepeal.

109:6.5 See Kohandaja saavutas Jeesuse inimmeeles hiilgava võidu — see meel jäi elu igas olukorras pühendunult ustavaks Isa tahtele, öeldes: „Sinu, mitte minu tahtmine sündigu.” See otsustav pühendumine on tõeline läbipääsuluba inimmeele piiratusest lõplikku jumalikkusesse.

109:6.6 Nüüd peegeldab seesama Kohandaja Joosua ben Joosepi ristimiseelse inimliku isiksuse vägevat mõistatuslikku olemust, igavest ja elavat jälge igavestest ja elavatest väärtustest, mille kõigist urantialastest suurim lõi igapäevaelu tagasihoidlikes oludes, milles said ammendatud täielikult kõik need vaimsed väärtused, mida surelikus kogemuses on võimalik saavutatada.

109:6.7 Kõigele, mis Kohandajale on usaldatud ja millel on püsiv väärtus, on kindlustatud igavene püsimajäämine. Teatud olukordades talletab Järelevaataja tema valduses oleva vara, et annetada see mõnele surelikule meelele, kelles ta edaspidi elab; teistel juhtudel, samuti pärast isikustamist, hoiab ta neid püsivaid säilitatavaid reaalsusi tallel, et Tervikuniversumi Arhitektid saaksid neid tulevikus kasutada.

 

7. Isikustatud Kohandajate saatus

109:7.1 Me ei oska öelda, kas muid Isa fragmente peale Kohandajate saab isikustada, kuid teile on öeldud, et isiksus on Kõikse Isa suveräänne vabatahtlik annetus. Meie teada saavutab Kohandaja-tüüpi Isa-fragment isiksuse ainult isikuomaduste omandamise teel isikulise olendi teenistuses-hoolekandes. Nende Isikustatud Kohandajate kodu on Diviningtonil, kus nad õpetavad ja suunavad oma eelisikulisi kaaslasi.

109:7.2 Isikustatud Mõttekohandajad on kaugeleulatuva universumite universumi kammitsemata, kohalemääramata ja suveräänsed stabiliseerijad ning kompenseerijad. Nendes on ühendatud Looja ja loodud-olendi kogemused — eksistentsiaalsed ja kogemuslikud. Nad on ühtaegu nii ajalikud kui ka igavikulised olendid. Nad ühendavad universumit juhtides eelisikulise isikulisega.

109:7.3 Isikustatud Kohandajad on Tervikuniversumi Arhitektide ülitargad ja võimsad täiturid. Nad on Kõikse Isa täieliku, nii isikulise, eelisikulise kui ka üleisikulise hoolekandetöö isikulised esindajad. Nad kannavad isiklikult hoolt kõige erakordse, ebatavalise ja ootamatu eest kõikjal Viimase Jumala valitsuse all olevate transtsendentsete absoniitsete sfääride maailmades kuni Jumal-Absoluudi tasanditeni välja.

109:7.4 Need on ainulaadsed universumiolendid, kelle elu hõlmab kõiki teadaolevaid isiksustevahelisi suhteid; nad on üldisikulised — nad on isiksuse-eelsed, isiksused ja isiksuse-järgsed. Nad kandsid Kõikse Isa isiksuse eest hoolt igaveses minevikus ja kannavad ka igaveses olevikus ning igaveses tulevikus.

109:7.5 Isa annetas Igavesele Pojale lõpmatu ja absoluutse eksistentsiaalse isiksuse, kuid otsustas jätta oma hoolekandetöö tarbeks Isikustatud Kohandaja tüüpi kogemusliku isiksuse, mis annetati kogemuslikule eelisikulisele Kohandajale; ja nii on nad mõlemad määratud saama tulevikus igaveseks üleisikuliseks olendiks, kes teostab transtsendentset hoolekannet Viimase, Ülima-Viimase absoniitsetes maailmades kuni Viimase-Absoluutse tasanditeni välja.

109:7.6 Isikustatud Kohandajaid näeb harva universumis liikumas. Vahel peavad nad nõu Päevilt Vanadega ja mõnikord tulevad seitsmeste Loojate-Poegade Isikustatud Kohandajad tähtkujude keskusmaailmadesse kohtuma nende Vorondadekvalitsejatega.

109:7.7 Kui Urantia planeedi Vorondadekist vaatleja — Kõrgeim hoolekandja, kes alles hiljuti teie maailma asevalitsemise eriolukorras üle võttis — esitas oma volitused kohalikule kindralkubernerile, alustas ta eriolukorras Urantia valitsemist terve omavalitud kaaskonnaga. Ta andis kõigile oma kaaslastele ja abilistele planeedil kohe ülesanded. Ent ta ei valinud kolme Isikustatud Kohandajat, kes ilmusid tema juurde kohe, kui ta asevalitsemise üle võttis. Ta isegi ei teadnud, et nad ilmuvad, sest eelmise asevalitsemise ajal nad oma jumalikku kohalolekut avalikuks ei teinud. Ja Kõrgeim asevalitseja ei määranud neid vabatahtlikke Isikustatud Kohandajaid teenistusse ega andnud neile ülesandeid. Vaatamata sellele olid need kolm üldisikulist olendit ühed aktiivseimad arvukatest tol ajal Urantial teeninud taevaste olendite klassidest.

109:7.8 Isikustatud Kohandajad osutavad arvukatele universumiisiksuste klassidele väga erinevaid teeneid, kuid neil pole lubatud arutada neid hoolekandetöid arenevate loodud-olenditega, kelle sisimas nad elavad. Need erakordsed, inimeste sisimas viibivad jumalikud olendid on kogu suuruniversumi ühed kõige tähelepanuväärsemad isiksused ja keegi ei julge ennustada, millised võivad olla nende tulevased ülesanded.

 

III  Mõttekohandajate missioon ja hoolekanne

108:0.1 Mõttekohandajate missioon inimsoo hüvanguks on esindada aja ja ruumi surelikele loodud-olenditele Kõikset Isa, olla neile Kõikne Isa; see on nende jumalike kingituste põhiülesanne. Nende missiooniks on ka ülendada surelikku meelt ja tõsta inimese surematu hing Paradiisi täiuse jumalikesse kõrgustesse ja vaimutasanditele. Ja kogedes selliselt ajaliku loodud-olendi inimloomuse muundamist igavese lõpetanu jumalikuks loomuseks, kutsuvad Kohandajad ellu ainulaadse olenditüübi — olendi, kelles on igaveseks liitunud täiuslik Kohandaja ja täiustunud loodud-olend viisil, mida universumis mitte kuidagi teisiti poleks võimalik teostada.

108:0.2 Mitte miski kogu universumis ei saa asendada mitteeksistentsiaalsetel tasanditel omatavate kogemuste fakti. Lõpmatu Jumal on nagu alati täidetud ja täielik ning hõlmab lõpmatult kõike peale pahe ja loodud-olendi kogemuse. Jumal ei saa vääriti toimida, ta on ilmeksimatu. Jumal ei saa kogemuslikult tunda seda, mida ta pole kunagi isiklikult kogenud; Jumala etteteadmised on eksistentsiaalsed. Seepärast laskub Isa vaim Paradiisist osalema koos piiritletud surelikega tõusutee kõigis bona fide kogemustes, vaid sel teel võib eksistentsiaalne Jumal tõeselt ja faktiliselt saada inimese kogemuslikuks Isaks. Igavese Jumala lõpmatus hõlmab piiritletud kogemuse potentsiaali, mis tegelikustub hoolekandes, mille kaudu Kohandaja-fragmendid saavad osa inimeste muutlikest elukogemustest.

 

1. Valik ja ülesanded

108:1.1 Kui Kohandajad lähetatakse Diviningtonist surelike teenistusse, on nad oma eksistentsiaalse jumalikkuse poolest identsed, kuid nende kogemuslikud omadused sõltuvad varasematest kontaktidest arenevate loodud-olenditega. Me ei oska Kohandajate ülesande aluseid selgitada, kuid oletame, et need jumalikud kingitused antakse mingi targa ja tõhusa põhimõtte järgi, mis võtab arvesse igavese sobivuse oma hoolealuse isiksusega. Me näeme tõepoolest, et kogenumad Kohandajad elavad sageli kõrgemat tüüpi inimmeeles. Inimlik pärand on seega valiku tegemisel ja ülesande määramisel oluline tegur.

108:1.2 Kuigi me seda päriselt ei tea, usume kindlalt, et kõik Mõttekohandajad on vabatahtlikud. Ent enne kui nad missiooniks soovi avaldavad, saavad nad oma valdusesse kõik andmed võimaliku hoolealuse kohta. Seeravite koostatud põlvnemisskeemid ja kavandatud elu kulgemise suunad edastatakse Paradiisi kaudu Kohandajate reservkorpusesse Diviningtonil peegeldamistehnika abil, suunates need kohalike universumite keskustest sissepoole, superuniversumite keskustesse. See prognoos hõlmab nii sureliku kandidaadi esivanemaid kui ka tema tõenäolisi intellektuaalseid andeid ja vaimseid võimeid. Kohandajad lähevad seega vabatahtlikult elama meelde, mille olemust nad on põhjalikult uurinud.

108:1.3 Vabatahtlikku Kohandajat huvitavad eriti inimesest kandidaadi kolm järgmist omadust:

108:1.4 1. Intellektuaalsed võimed. Kas meel on normaalne? Milline on selle intellektuaalne potentsiaal, arukus? Kas indiviid võib areneda tõeliseks tahteolendiks? Kas tarkusel on võimalust toimida?

108:1.5 2. Vaimne taju. Aukartuse kujunemise perspektiivid, religioosse loomuse sünd ja kasvamine. Kui suur on hinge potentsiaal, tõenäoline vaimne vastuvõtlikkus?

108:1.6 3. Intellektuaalsed ja vaimsed võimed. Mil määral neid kaht võimet saab omavahel seostada, liita, et luua tugevat inimloomust ja aidata kaasa ellujäämist vääriva surematu hinge kindlale arengule?

108:1.7 Arvestades neid asjaolusid, usume me, et Järelevaatajad võtavad endale ülesanded vabatahtlikult. Tõenäoliselt avaldab soovi mitu Kohandajat; võib-olla valivad juhendavad isikustatud klassid soovi avaldanud Kohandajate rühmast ühe, kes sobib sureliku kandidaadi isiksuse vaimsustamiseks ja igavikustamiseks kõige paremini. (Kohandajate määramise ja teenistuse juures loodud-olendi sugu ei arvestata.)

108:1.8 Kohandaja sooviavalduse ja tegeliku lähetamise vaheline lühike aeg möödub arvatavasti Isikustatud Järelevaatajate koolides Diviningtonil, kus kasutatakse ootava sureliku meele töömudelit, et anda ülesande saanud Kohandajale juhiseid, kuidas isiksusele tulemuslikult läheneda ja tema meelt vaimsustada. See meelemudel koostatakse superuniversumi peegeldamisteenistusest saadud andmekombinatsiooni kaudu. Nii saame vähemalt meie sellest aru — me usume nii, arvestades informatsiooni, mis on saadud kontaktidest paljude Isikustatud Kohandajatega Üksildaste Sõnumitoojate pikkade universumi-elujärkude jooksul.

108:1.9 Kui Kohandajad kord tegelikult Diviningtonist välja saadetakse, ei kulu nende ilmumiseni väljavalitud hoolealuse meelde peaaegu üldse aega. Kohandaja jõuab Diviningtonilt Urantiale keskmiselt 117 tunni, 42 minuti ja 7 sekundiga. Tegelikult kulub kogu see aeg Uversal registreerumisele.

 

2. Kohandaja tuleku eeldused

108:2.1 Kuigi Kohandajad pakuvad ennast teenistusse kohe, kui isiksust puudutavad prognoosid on Diviningtonile edastatud, määratakse nad kohale tegelikult alles siis, kui inimesest hoolealused teevad kõlbeliste isiksustena oma esimesed otsused. Inimlapse esimese kõlbelise valiku tunneb automaatselt ära seitsmes meeleabivaim ja see registreeritakse kohe kohaliku universumi Loova Vaimu poolt Ühise Toimija meelegravitatsiooniringluse kaudu universumis superuniversumit juhtiva Meistervaimu juures, kes lähetab teate viivitamatult Diviningtonile. Kohandajad jõuavad Urantiale oma inimesest hoolealuste juurde keskmiselt vahetult enne nende kuuendat sünnipäeva. Praegusel põlvkonnal kulub selleks viis aastat, kümme kuud ja neli päeva ehk teisisõnu 2134 maise elu päeva.

108:2.2 Kohandajad saavad siseneda surelikku meelde alles pärast seda, kui sisimas elavad meeleabivaimud on selle oma hoolekandega ette valmistanud ja Püha Vaimu ringlusesse lülitanud. Ning inimmeel omandab õiguse Kohandajat vastu võtta alles kõigi seitsme meeleabivaimu koordineeritud tegevuse tulemusena. Loodud-olendi meel peab ilmutama palveldamissoovi ja tarkust, näidates oma võimet valida esile kerkiva hea ja kurja vahel — teha kõlbelisi valikuid.

108:2.3 Nii valmistatakse inimmeeles pinda ette Kohandajate vastuvõtmiseks, kuid üldreeglina ilmuvad nad meelde kohe vaid sellistes maailmades, kus Tõe Vaim koordineerib vaimselt neid erinevaid vaimuhoolekandeid. Kui see annetuvate Poegade vaim on kohal, saabuvad Kohandajad alati täpselt sel hetkel, kui seitsmes meeleabivaim alustab tegevust ja teatab Universumi Emavaimule, et tal on õnnestunud potentsiaalselt kooskõlastada ülejäänud kuue meeleabivaimu varasem abi selle sureliku intellektile. Seetõttu on Urantial alates nelipühist annetatud jumalikke Kohandajaid üldiselt kõigile moraalsetele normaalsetele meeltele.

108:2.4 Isegi kui meelele on annetatud Tõe Vaim, ei saa Kohandajad ikkagi meelevaldselt surelikku intellekti siseneda, kui pole avaldunud võime kõlbelisi otsuseid teha. Ent kui niisugune moraalne otsus on juba tehtud, antakse vaimabilisele volitused otse Diviningtonilt. Muid vahendajaid ega vahepealseid instantse ega jõude jumalike Kohandajate ja nende inimesest hoolealuste vahel toimimas ei ole: Jumal ja inimene on vahetult seotud.

108:2.5 Näib, et enne Tõe Vaimu väljavalamist areneva maailma asukatele sõltus Kohandajate annetamine paljudest vaimsetest mõjudest ja isiksusehoiakutest. Me ei saa neid annetusi reguleerinud seadustest päriselt aru — me ei saa aru, mis määras Kohandajate lähetamise, kui nad olid avaldanud soovi elada neis arengulistes meeltes. Kuid me täheldame arvukalt mõjusid ja tingimusi, mis näisid seonduvat Kohandajate saabumisega neisse meeltesse enne Tõe Vaimu annetamist, ning need on:

108:2.6 1. isiklike seeravitest kaitsjate määramine. Kui surelikus ei ole varem Kohandajat elanud, toob isikliku kaitsja määramine Kohandaja kohe kohale. Kohandajate hoolekande ja isiklike seeravitest kaitsjate hoolitsuse vahel näib olevat mingi väga kindel, kuigi tundmatu seos;

108:2.7 2. intellektuaalsete ja vaimsete saavutuste kolmanda ringini jõudmine. Olen täheldanud Kohandajate saabumist surelikku meelde kolmanda ringini jõudmisel, enne kui sellest saavutusest jõuti nende küsimustega tegelevatele kohaliku universumi isiksustele märku anda;

108:2.8 3. ebatavalise vaimse tähendusega ülima otsuse tegemine. Inimese sellise käitumisega isiklikus kriitilises olukorras kaasneb tavaliselt ootava Kohandaja kohene saabumine;

108:2.9 4. vendlus. Olenemata psüühiliste ringideni jõudmisest ja isiklike kaitsjate määramisest — kui pole midagi, mis sarnaneks kriisiolukorras tehtud otsusele —, laskub ootav Kohandaja alati selle areneva sureliku meelde, keda valdab armastus oma kaaslaste vastu ja kes pühendub isetule hoolitsusele oma vendade eest maises elus;

108:2.10 5. teatamine kavatsusest täita Jumala tahet. Me täheldame, et paljud ruumimaailmade surelikud on justkui valmis Kohandajat vastu võtma, kuid Järelevaatajad ei ilmu. Me jälgime nende loodud-olendite igapäevaelu ja peagi jõuavad nad vaikselt, peaaegu alateadlikult otsusele püüda täita taevase Isa tahet. Ja siis me näeme, et neile lähetatakse kohe Mõttekohandajad;

108:2.11 6. Ülima Olendi mõju. Me täheldame, et maailmades, kus Kohandajad ei sula surelike asukate arenevate hingedega ühte, annetatakse Kohandaja vahel niisuguste mõjude tulemusena, millest me sugugi aru ei saa. Me oletame, et need annetused määratakse mingi kosmilise peegeldusega, mis lähtub Ülimast Olendist. Me ei tea, miks need Kohandajad ei saa sulada või ei sula teatavat tüüpi areneva sureliku meelega ühte. Neid toiminguid ei ole meile kunagi avaldatud.

 

3. Korraldamine ja haldamine

108:3.1 Nii palju kui meie teame, moodustavad Kohandajad universumite universumis iseseisva tööüksuse, mida hallatakse nähtavasti otse Diviningtonilt. Neid leidub ühtlaselt kõikjal seitsmes superuniversumis, kõigis kohalikes universumites teenivad sama tüüpi Saladuslikud Järelevaatajad. Teame oma tähelepanekutest, et on olemas arvukalt Kohandajate seeriaid, näiteks rasside, usulise elukorralduse perioodide, maailmade, süsteemide ja universumite järgi. Nende jumalike andide üle on aga äärmiselt raske arvestust pidada, sest nad tegutsevad ühtmoodi üle kogu suuruniversumi.

108:3.2 Kohandajate täielikud loetelud (väljaspool Diviningtoni) on olemas ainult seitsme superuniversumi keskuses. Paradiisivõimud teatavad iga tõusuolendi sisimas elava Kohandaja numbri ja klassi superuniversumi keskusesse ning sealt edastatakse see vastava kohaliku universumi keskusesse ja edasi konkreetsele planeedile. Ent kohaliku universumi nimekirjad ei sisalda Mõttekohandajate täielikku numbrit: Nebadoni arvepidamises on olemas vaid kohalikku universumisse lähetamise number, mille on määranud Päevilt Vanade esindajad. Iga Kohandaja täielikku numbrit teatakse ainult Diviningtonil.

108:3.3 Inimesest hoolealuseid teatakse sageli nende Kohandaja numbri järgi, sest surelikud saavad tõelise universumi-nime alles pärast Kohandajaga ühtesulamist, sellest liidust annab märku uue nime annetamine uuele loodud-olendile saatuse kaitsja poolt.

108:3.4 Kuigi meil on Orvontonis Mõttekohandajate nimekirjad olemas ja kuigi meil pole absoluutselt mingit võimu nende üle või haldusalast seost nendega, usume kindlalt, et kohalike universumite üksikmaailmade ja jumalike andide keskse asupaiga Diviningtoni vahel on väga tihedad haldusalased seosed. Me teame aga, et pärast annetunud Paradiisi-Poja ilmumist määratakse arenevas maailmas kõigi planeedi Kohandajate juhendajaks Isikustatud Kohandaja.

108:3.5 Huvitav on märkida, et kohaliku universumi inspektorid pöörduvad planeeti kontrollides alati planeedi Mõttekohandajate juhi poole, nii nagu nad teevad ettekirjutusi seeravite juhile ja teiste arenevat maailma haldama määratud klasside juhtidele. Urantial sooritas niisuguse korralise kontrolli alles hiljuti Tabamantia, Nebadoni universumi kõigi elu katseplaneetide suveräänne haldur. Ja ürikud näitavad, et lisaks manitsustele ja korraldustele mitmesuguste üleinimlikest isiksustest juhtidele avaldas ta Kohandajate juhile ka tänu. Me ei tea, kas too asus planeedil, Salvingtonil, Uversal või Diviningtonil, kuid ta ütles:

108:3.6 „Aga teie juurde, te minust palju kõrgemad, tulen oma ajutise võimuga katseplaneetide seeria üle ja ma tulen väljendama oma imetlust ja sügavat lugupidamist selle taevaste hoolekandjate suursuguse rühma, Saladuslike Järelevaatajate vastu, kes on avaldanud soovi selles tavatus sfääris teenida. Kui rasked ka poleks selle kriisid, ei löö te kunagi vankuma. Ei Nebadoni ürikutes ega Orvontoni komisjonide ees pole veel kunagi ühegi jumaliku Kohandaja vastu süüdistusi esitatud. Olete jäänud ustavaks teile usaldatud ülesandele, olete jumalikult truud olnud. Olete aidanud parandada vigu ja hüvitada kõigi puudujääke, kes sel segadusse viidud planeedil töötavad. Olete imelised olendid, headuse kaitsjad, selle arengus mahajäänud maailma hingedes. Ma väljendan teile oma lugupidamist, kuigi te kuulute praegu vabatahtlike hoolekandjatena minu jurisdiktsiooni alla. Teen teie ees sügava kummarduse, tunnustades teie võrratut isetust, mõistvat hoolekandetööd ja erapooletut andumust. Te väärite, et teid nimetataks selle vaenust lõhestatud, murest murtud ja haigustest vaevatud maailma surelike asukate Jumala-sarnasteks teenijateks. Ma austan teid! Ma lausa jumaldan teid!”

108:3.7 Paljud kaudsed tõendid lubavad meil uskuda, et Kohandajad on igati organiseeritud, et kusagilt kaugest ja kesksest allikast, tõenäoliselt Diviningtonist, toimub nende jumalike kingituste sügavalt arukas ja tõhus suunav haldamine. Me teame, et nad saabuvad maailmadesse Diviningtonilt ja kahtlemata pöörduvad pärast oma hoolealuste surma sinna ka tagasi.

 

4. Seos teiste vaimsete mõjudega

108:4.1 Kui jätta arvestamata Kohandajate võimalik koordinatsioon teiste Jumaluse fragmentidega, on nad oma tegevusalal surelikus meeles täiesti üksi. Salapärased Järelevaatajad viitavad kõnekalt asjaolule, et kuigi Isa näib kõikjal suuruniversumis olevat loobunud igasuguse otsese isikliku võimu teostamisest, on ta vaatamata sellele Paradiisi-Jumaluste laste — Ülimate Loojate — heaks jätnud endale kindlasti vastuvaidlematu õiguse viibida arenevate loodud-olendite meeles ja hinges, et sel teel kooskõlas Paradiisi-Poegade vaimse gravitatsiooniga kõiki loodud-olendeid enda juurde tõmmata. Teie annetuv Paradiisi-Poeg ütles veel Urantial olles: „Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.” Me tunnetame ja mõistame seda Paradiisi-Poegade ja nende loovate kaaslaste vaimset tõmbejõudu, kuid ei saa täielikult aru kõiketeadva Isa toimimisviisidest, kui ta toimib nende inimmeeles nii vapralt elavate ja töötavate Saladuslike Järelevaatajate sees ja kaudu.

108:4.2 Kuigi nad ei ole allutatud universumite universumi tegevusele, ei kooskõlastu ega pealtnäha seondugi sellega ja tegutsevad inimlaste meeles iseseisvalt, ajendavad need saladuslikud kohalviibijad loodud-olendeid, kelle sisimas elavad, lakkamatult püüdlema jumalike ideaalide poole, ahvatlevad neid alati tõusma kõrgemale tulevase ja parema elu eesmärkide ning sihtide poole. Need Saladuslikud Järelevaatajad aitavad pidevalt rajada kõikjal Nebadoni universumis Miikaeli vaimset valitsusala, aidates samal ajal salapäraselt kaasa Päevilt Vanade suveräänsuse stabiliseerimisele Orvontonis. Kohandajad ongi Jumala tahe ja et Jumala Ülimatest Loojatest lastes on isiklikult kehastunud seesama tahe, on Kohandajate teod ja universumivalitsejate suveräänsus paratamatult vastastikuses seoses. Isa kohalolek Kohandajatena ja Nebadoni Miikaeli Isa-suveräänsus ei näi küll seotud olevat, kuid on ilmselt sama jumalikkuse erinevad avaldumisvormid.

108:4.3 Mõttekohandajad näivad tulevat ja minevat üsna sõltumatult igasugustest teistest vaimsetest kohalolekutest; nad näivad toimivat hoopis teiste universumiseaduste järgi kui need, mis valitsevad ja juhivad kõigi teiste vaimumõjude tegevust. Ent vaatamata sellele näilisele sõltumatusele, näitavad pikema aja jooksul tehtud tähelepanekud kaheldamatult, et nad toimivad inimmeeles täiesti sünkroonselt ja kooskõlastatult kõigi teiste vaimhoolekannetega, kelle hulka kuuluvad meeleabivaimud, Püha Vaim, Tõe vaim ja teised mõjud.

108:4.4 Kui maailm isoleeritakse mässu tõttu, kui planeet lõigatakse ära kõigist välistest sideringlustest, nagu juhtus Urantiaga pärast Caligastia mässu, jääb peale isikuliste sõnumitoojate alles vaid üks otsese planeetidevahelise või universumiside võimalus ja see on sidepidamine sfääride Kohandajate kaudu. Mitte miski, mis maailmas või universumis juhtub, ei puuduta otseselt Kohandajaid. Planeedi isolatsioon ei kahjusta Kohandajaid ega nende võimet suhelda kohaliku universumi, superuniversumi või keskse universumi erinevate osadega. Just sel põhjusel võetakse sageli ühendust karantiini sattunud maailmade ülimate ja iseseisvalt tegutsevate Kohandajatega, kes kuuluvad saatuse reservkorpusesse. Seda teed kasutatakse planeedi eraldumisest tekkinud takistuste vältimiseks.

 

5. Kohandaja missioon

108:5.1 Avaldades soovi elada nii mitmepalgeliste olendite sisimas, nagu on Urantia asukad, võtavad Kohandajad endale raske ülesande. Kuid nad on võtnud endale kohustuse elada teie meeltes, võtta seal vastu maailma vaimsete intellektide manitsusi ja edastada või tõlkida need vaimsed sõnumid ainelisele meelele; nad on Paradiisi tõusmiseks vältimatult vajalikud.

108:5.2 Selle, mida Mõttekohandaja ei saa täielikult ära kasutada teie praeguses elus, tõed, mida tal ei õnnestu edastada temaga seotud inimesele, säilitab ta truult järgmiseks eksistentsietapiks, nii nagu ta praegu kannab ühelt ringilt teisele üle asju, mida tal ei õnnestu registreerida inimese kogemuses kas loodud-olendi suutmatuse või ebaedu tõttu teha piisavalt koostööd.

108:5.3 Ühes võite kindlad olla: Kohandajad ei jäta kunagi hooletusse seda, mis on nende hoolde antud. Me pole kuulnud, et ükski neist vaimabilistest oleks kunagi oma kohustused täitmata jätnud. Inglid ja teised kõrget tüüpi vaimolendid võivad vahel pahe küüsi sattuda ja jumalikult teelt kõrvale kalduda, erandiks pole seejuures ka kohaliku universumi tüüpi Pojad, kuid Kohandajad ei löö kunagi vankuma. Nad on täiesti usaldusväärsed ja see kehtib ühtviisi kõigi seitsme rühma kohta.

108:5.4 Teie Kohandajas sisaldub teie uue ja järgmise eksistentsiklassi potentsiaal, teile avansina annetatud igavene Jumala pojaseisus. Kohandajal on võime allutada teie tahte abil ja loal ainelise meele suundumused, mis on loodud-olendile omased, kujuneva morontiahinge motivatsioonide ja eesmärkide muundavatele toimetele.

108:5.5 Salapärased Järelevaatajad ei ole mõtetele kaasaaitajad, nad on mõtete kohandajad. Nad töötavad ainelise meelega, et konstrueerida, kohandada ja vaimsustada uut meelt uuteks maailmadeks ja tulevaseks elujärguks, mil kannate uut nime. Nende missioon on põhiliselt seotud mitte selle, vaid tulevase eluga. Neid nimetatakse taevasteks, mitte maisteks abilisteks. Nad ei ole huvitatud sureliku elujärgu hõlbustamisest, pigem huvitab neid teie elu muutmine parajalt raskeks ja konarlikuks, et ergutada teid paljusid otsuseid tegema. Suure Mõttekohandaja kohalolek ei muuda elu kergeks ega vabasta pingsast mõtlemisest, vaid see jumalik kingitus peaks andma teile üleva meelerahu ja suurepärase hingerahu.

108:5.6 Teie ajutised ja pidevalt vahelduvad emotsioonid rõõmust kurvastuseni on enamasti puhtinimlikud ja ainelised reaktsioonid teie sisemisele psüühilisele kliimale ning välisele ainelisele keskkonnale. Seepärast ärge oodake Kohandajatelt ei isekat lohutust ega surelikku tröösti. Kohandaja ülesanne on valmistada teid ette igaveseks avastusretkeks, kindlustada teie ellujäämine. Saladusliku Järelevaataja tööks ei ole teie segadusseaetud tundeid rahustada ega teie riivatud uhkuse eest hoolitseda: Kohandaja tähelepanu ja aeg kulub teie hinge ettevalmistamisele pikaks tõusu-elujärguks.

108:5.7 Kahtlen, kas suudan teile selgitada, mida Kohandajad teie meeles ja teie hingede heaks täpselt teevad. Ma ei tea, kas ma olen päriselt teadlik kõigest, mis jumaliku Järelevaataja ja inimmeele kosmilises ühenduses tegelikult toimub. See kõik on meie jaoks mõnevõrra mõistatuslik, mitte kava ja eesmärkide, vaid tegeliku teostusviisi poolest. Ning just sellepärast on meil nii raske leida nende surelikele inimestele antud taevalike kingituste jaoks sobivat nime.

108:5.8 Mõttekohandajad tahaksid muuta teie hirmutunded veendunud armastuseks ja usalduseks, nad ei saa aga seda teha mehaaniliselt ega meelevaldselt — see on teie ülesanne. Täites neid otsuseid, mis vabastavad teid hirmu kütkeist, loote te sõna otseses mõttes vaimse tugipunkti, millele Kohandaja saab toetuda, et tõsta teid ülendava ja edasiviiva valgustumiseni.

108:5.9 Kui on tegemist rahvaste kõrgemate ja madalamate suundumuste vaheliste teravate ja hästipiiritletud konfliktidega tõeliselt õige ja väära vahel (mitte lihtsalt selle vahel, mida te võite õigeks ja vääraks pidada), võite kindel olla, et Kohandaja osaleb neis kogemustes alati mingil selgesti piiritletud ja aktiivsel viisil. Asjaolu, et Kohandaja niisugune tegevus jääb tema inimpartneril teadvustamata, ei kahanda sugugi selle väärtust ja tõelisust.

108:5.10 Kui teil on isiklik kaitseingel, ent teil ei õnnestu ellu jääda, siis tuleb tema üle kohut mõista andmaks talle võimaluse tõestada, et ta pole usaldust kuritarvitanud. Ent kui Mõttekohandajate hoolealustel ei õnnestu ellu jääda, siis nende tegevust uurima ei hakata. Me kõik teame, et kui ingli hoolekanne ei tarvitse täiuslik olla, siis Mõttekohandajad töötavad paradiisliku täiusega. Nende hoolekannet iseloomustab veatus, mida ei ole võimalik kritiseerida ühelgi olendil väljaspool Diviningtoni. Teil on täiuslikud teejuhid, seetõttu on sihiks seatud täiuslikkus kindlasti saavutatav.

 

6. Jumal inimeses

108:6.1 See on tõepoolest jumalikust armulikkusest kõnelev ime, et ülevad ja täiuslikud Kohandajad on tõesti vabatahtlikult nõus asuma Urantia surelike taoliste loodudolendite meelde täiustamaks katseks sõlmitud liitu loomset päritolu maiste olenditega.

108:6.2 Ükskõik milline oli maailma asukate varasem staatus, pärast jumaliku Poja annetumist ja sellele järgnenud Tõe Vaimu väljavalamist kõigile inimestele suunduvad Kohandajad sellesse maailma, et elada iga normaalse tahteolendi meeles. Pärast annetuva Paradiisi-Poja missiooni lõpulejõudmist saab neist Järelevaatajatest tõeline „taevariik teie sees”. Jumalike kingituste kaudu jõuab Isa patule ja pahele nii lähedale kui võimalik, sest on tõepoolest õige, et Kohandaja peab eksisteerima surelikus meeles isegi keset inimlikku ebaõiglust. Sisimas elavatele Kohandajatele on eriti piinavad need mõtted, mis on nurjatud ja isekad; neid kurvastab lugupidamatus ilusa ja jumaliku vastu ning lausa heidutavad inimese paljud rumalad loomalikud hirmud ja lapsikud kartused.

108:6.3 Saladuslikud Järelevaatajad on kahtlemata Kõikse Isa kingitus, Jumala näo peegeldus kõikjal universumis. Üks suur õpetaja manitses kord inimesi meelt parandama, et nad saaksid uuteks inimesteks, kes on loodud Jumala sarnasteks õigluses ja tõe täiuses. Kohandaja on jumalikkuse märk, Jumala kohalolek. „Jumala nägu” ei viita füüsilisele sarnasusele ega ainelise loodud-olendi piiratusele, vaid pigem Kõikse Isa vaimsele kohalolekule tänu Mõttekohandajate taevalikule annetumisele universumite väljapaistmatutele loodud-olenditele.

108:6.4 Kohandaja teie sees on vaimsete saavutuste allikas ja lootus jumalikule iseloomule. Ta on ellujäämise jõud, õigus ja võimalus, mis eristab teid nii täielikult ja igavesti puhtloomsetest loodud-olenditest. Ta on mõtte kõrgem ja tõeliselt sisemine vaimne stiimul vastupidiselt välisele ja füüsilisele stiimulile, mis jõuab meelde ainelise keha närvienergia mehhanismi kaudu.

108:6.5 Need tulevase elujärgu ustavad kaitsjad teevad eksimatult kõigest, mis inimmeel loob, vaimse analoogi; niimoodi taasloovad nad teid aeglaselt ja kindlalt sellistena, nagu te tegelikult (ainult vaimselt) olete, et teid saaks ellujäämismaailmades ellu äratada. Ning kõiki neid suurepäraseid vaimseid analooge säilitatakse teie areneva ja surematu hinge kujunevas reaalsuses, teie morontiaminas. Need reaalsused on tegelikult olemas, vaatamata sellele, et Kohandaja suudab selliseid analooge harva sedavõrd ülendada, et neid saab teadvuse valgusesse tuua.

108:6.6 Ja nii nagu teie olete inimesena lapsevanem, on Kohandaja teie tõelise mina, teie kõrgema ja edasiliikuva mina, teie parema morontia- ja tulevase vaimse mina jumalik vanem. Ning kohtunikud ja hindajad eristavad just seda arenevat surelikku hinge, kui annavad korralduse teid ellu jätta ja suunata üles uutesse maailmadesse ning lakkamatusse eksisteerimisse igaveses seoses teie truu partneriga — Jumalaga, Kohandajaga.

108:6.7 Kohandajad on teie arenevate surematute hingede igavesed esivanemad, jumalikud originaalid; nad on lõputu tung, mis ajendab inimest püüdma valitseda praegust ainelist eksistentsi, pidades silmas tulevast vaimu-elujärku. Järelevaatajad on kustumatu lootuse vangid, igikestva edasimineku allikad. Ja kui väga meeldib neile suhelda oma hoolealustega võimalikult otseste kanalite kaudu! Kuidas nad rõõmustavad, kui saavad kõrvale heita sümbolid ja muud kaudsed meetodid ning läkitada oma sõnumid hetkega otse oma inimpartnerite mõistusesse!

108:6.8 Teie, inimesed, olete hakanud lahti kerima peaaegu otsatut panoraami, piiramatult avardama lõputuid, üha laienevaid võimalusi meeltülendavaks teenistuseks, võrratuteks avastusteks, ülevaks määramatuseks ja piirituteks saavutusteks. Kui teie kohale kogunevad pilved, peaks teie usk tunnustama sisimas elava Kohandaja kohalolekut, siis suudate näha läbi sureliku määramatuse udude igavese õigluse selget päikesesära Satania eluasemeilmade kutsuvates kõrgustes.

103:0.1 Kõiki inimese tõeliselt religioosseid reaktsioone toetab algusest peale palveldamisvaim ja kontrollib tarkusevaim. Universumi Loova Vaimu esimene ülimeele annetus inimesele on isiksuse ühendamine Püha Vaimu ringlusega; selle mõju avaldus juba ammu enne jumalike Poegade annetumisi ja üleüldist Kohandajate annetamist inimese eetilise, usulise ja vaimse vaatepunkti avardajana. Pärast Paradiisi Poegade annetumisi annab vabanenud Tõe Vaim vägeva panuse inimvõimete avardamisse, et need suudaksid tajuda usutõdesid. Kui asustatud maailma evolutsioon jätkub, osalevad Mõttekohandajad üha enam inimese kõrgemat tüüpi usuliste kaemuste väljakujundamises. Mõttekohandaja on see kosmiline aken, mille kaudu võib piiritletud loodud-olend heita usu abil pilgu piiritu Jumaluse, Kõikse Isa kaheldamatusele ja jumalikkusele.

103:2.7 Kõlbeliste valikutega kaasnevad tavaliselt suuremal või väiksemal määral kõlbelised konfliktid. Ja see kõige esimene konflikt lapse meeles tekib egoistlike ja altruistlike ajendite vahel. Mõttekohandaja ei jäta egoistliku motiivi väärtust isiksuse jaoks arvestamata, kuid eelistab veidi enam altruistlikku ajendit, mis viib inimliku õnne ja taevariigi rõõmude juurde.

103:2.10 Inimene kaldub omakasupüüdlikkuse tungi samastama oma egoga — iseendaga. Seevastu soovi olla altruistlik kaldub ta samastama mõne enesevälise mõjuga — Jumalaga. Ja niisugune arvamus on tõepoolest õige, sest kõik isetud soovid pärinevadki tegelikult sisimas elava Mõttekohandaja juhtimisest ja see Kohandaja on Jumala fragment. Vaimselt Järelevaatajalt saadud impulss teostub inimteadvuses tungina olla altruistlik, arvestada kaasolendeid. Selline on vähemalt lapse meele varane ja fundamentaalne kogemus. Kui kasvav laps ei suuda oma isiksust koondada, võib altruistlik tung sedavõrd üle areneda, et kahjustab tõsiselt tema mina heaolu. Eksiteele sattunud südametunnistus võib põhjustada palju konflikte, muret ja südamevalu ning inimene võib tunda end ääretult õnnetuna.

103:5.3 Kõik inimesed tunnistavad, et see üldine inimlik tung olla isetu ja altruistlik on kõlbeline. Humanist peab seda tungi pärinevaks ainelise meele loomulikust funktsioneerimisest; usklik tunnistab õigemini, et sureliku meele tung tõelise omakasupüüdmatuse poole on reageering sisemise vaimu, Mõttekohandaja juhtimisele.

103:7.14 Mõttekohandaja kohalolek on vaimse reaalsuse ehe tõend, kuid selle kohaloleku tõelisust ei saa näidata välismaailmale, vaid ainult sellele, kes sisimas elavat Jumalat selliselt kogeb. Kohandaja tunnetamine põhineb tõe intellektuaalsel vastuvõtmisel, headuse meeleülesel tajumisel ja isiksuse motiveeritusel armastada.

102:1.6 Sisimas elav Mõttekohandaja äratab inimhinges alati tõelise ja otsiva täiusejanu ning kaugeleulatuva uudishimu, mida saab piisavalt rahuldada vaid osaduse saavutamisel Jumalaga, Kohandaja jumaliku allikaga. Janune inimhing keeldub rahuldumast vähemaga kui elava Jumala isikliku tunnetamisega. Jumal võib olla küll enam kui vaid kõrge ja täiuslik kõlbeline isiksus, aga ta ei saa meie januse ja piiritletud ettekujutuse järgi olla midagi vähemat.

102:3.12 Teadmiste poole pürgimine on teadus, tarkuse taotlemine on filosoofia, Jumala armastamine on religioon, tõejanu on ilmutus. Kuid just sisimas elav Mõttekohandaja annab inimese kosmilisele taipamisele reaalsustaju.

 

IV  Kohandajate suhted üksiksurelikega

110:0.2 Nii palju kui mina universumi asju tunnen, pean ma Mõttekohandaja armastust ja andumust kõige tõelisemaks jumalikuks kiindumuseks kogu loodus. Poegade armastus rahvaste eest hoolt kandes on suurepärane, ent Kohandaja andumus indiviidile on liigutavalt ülev, jumalikult Isa sarnane. Paradiisi-Isa on ilmselt jätnud iga üksiku loodud-olendiga isikliku kontakti loomise vormi Looja eriliseks eesõiguseks. Ning kogu universumite universumis pole midagi, mis oleks päriselt võrreldav nende arenevate planeetide laste sisimas nii põnevalt elavate ebaisikuliste olemusvormide imepärase hoolekandetööga.

 

1. Elu surelikus meeles

110:1.1 Ei tohi arvata, et Kohandajad elavad inimolendite ainelises ajus. Nad ei moodusta orgaanilist osa maailmade füüsilistest loodud-olenditest. Õigem oleks kujutleda, et Mõttekohandaja elab inimese surelikus meeles ja mitte mingi ühe füüsilise elundi piires. Ja kuigi kaudselt ning tunnetamatult, suhtleb Kohandaja pidevalt oma inimesest hoolealusega, eriti nende ülevate kogemuste ajal, mil meel on üliteadvuse tasandil palveldavas kontaktis vaimuga.

110:1.3 Kuigi jumalikke sisimas elunejaid huvitab põhiliselt teie vaimne ettevalmistamine lakkamatu eksistentsi järgmiseks etapiks, on nad sügavalt huvitatud ka teie ajalikust heaolust ja tõelistest maistest saavutustest. Nad aitavad rõõmuga kaasa teie tervisele, õnnele ja tõelisele õitsengule. Nad ei ole ükskõiksed teie edu suhtes üheski planeeti edasiviivas asjas, mis ei kahjusta teie tulevast igavesti edenevat elu.

110:1.4 Kohandajaid huvitavad teie igapäevased tegemised ja mitmesugused teie elu üksikasjad sedavõrd, kuivõrd need mõjutavad teie olulisi ajalikke valikuid ja elutähtsaid vaimseid otsuseid ning on seega olulised tegurid teie hinge ellujäämise ja igavese arenguga seotud probleemi lahendamisel. Kohandaja jääb puhtajaliku heaolu suhtes küll passiivseks, kuid on jumalikult aktiivne kõigi teie igavese tuleviku asjade suhtes.

110:1.5 Kohandaja jääb teiega kõigis õnnetustes ja igas haiguses, mis intellektuaalset võimekust täielikult ei hävita. Ent on inetu teadlikult rüvetada või muul viisil tahtlikult saastada füüsilist keha, mis peab olema maine kest sellele imelisele Jumala kingile. Kõik füüsilised mürgid raskendavad tunduvalt Kohandaja pingutusi ainelise meele ülendamiseks ning ka sellised meelemürgid nagu hirm, viha, kadedus, armukadedus, kahtlustamine ja sallimatus takistavad tohutult areneva hinge vaimset progressi.

110:1.6 Praegu on aeg, mil Kohandaja kosib teid; kui te vaid jääte truuks usaldusele, mille teile on kinkinud teie meelt ja hinge igavesse liitu ühendada sooviv jumalik vaim, tekib lõpuks see jumalik häälestatus, see taevane sulandumine, see identiteetide lakkamatu segunemine, see olemise ühtsus, mis on nii täiuslik ja lõplik, et ka kõige kogenumad isiksused ei oska sulandunud partnerite — sureliku inimese ja jumaliku Kohandaja identiteete enam kunagi eristada ega ära tunda.

 

2. Kohandajad ja inimese tahe

110:2.1 Inimmeele sisimasse elama asudes toovad Mõttekohandajad endaga kaasa nende endi ja Diviningtoni Isikustatud Kohandajate poolt kindlaks- ja ettemääratud etalon-elujärgud, ideaalelud, mille on kinnitanud Urantia Isikustatud Kohandaja. Seega alustavad nad oma inimesest hoolealuste intellektuaalse ja vaimse arendamise tööd kindla ja eelnevalt kehtestatud kava järgi, kuid ükski inimene pole kohustatud seda kava aktsepteerima. Te kõik allute ettemääratusele, kuid pole ette nähtud, et te peaksite seda jumalikku ettemääratust aktsepteerima; teil on täielik vabadus Mõttekohandajate programm osaliselt või täielikult tagasi lükata. Nende ülesandeks on teostada meeles muutusi ja vaimseid kohandumisi, milleks teie oma tahte ja mõistusega loa annate, et nad saaksid isiksuse arengusuunda paremini mõjutada; ent need jumalikud Järelevaatajad ei kasuta teid mitte mingitel asjaoludel kunagi ära ega mõjuta meelevaldselt teie valikuid ja otsuseid. Kohandajad respekteerivad teie isiksuse suveräänsust — nad alluvad alati teie tahtele.

110:2.2 Nad on püsivad, leidlikud ja oma töömeetoditelt täiuslikud, kuid ei mõjuta kunagi vägivaldselt teie tahtelist individuaalsust. Ükski jumalik Järelevaataja ei vaimsusta inimest kunagi tema tahte vastaselt: ellujäämine on Jumalate kingitus, mida ajalikud loodud-olendid peavad soovima. Lõplik analüüs näitab, et kõige kohta, mida Kohandajal on õnnestunud teie heaks teha, on ürikutes kirjas, et muundamine on teostatud teie nõusolekul — olete olnud tõusu-elujärgu tohutute muutuste igal sammul Kohandaja vabatahtlik partner.

110:2.3 Kohandaja ei püüa juhtida teie mõtlemist kui sellist, vaid soovib pigem aidata seda vaimsustada, igavikustada. Ei inglid ega Kohandajad ole otseselt pühendunud inimmõtte mõjutamisele, see õigus on ainult teie isiksusel. Kohandajad on pühendunud teie mõtteprotsesside täiustamisele, muutmisele, kohandamisele ja koordineerimisele, eriti ja eriomaselt aga teie elujärgu vaimteisiku, teie tõelise edasiliikuva mina morontiakoopia ülesehitamisele, mis on ellujäämiseks vajalik.

110:2.4 Kohandajad töötavad inimmeele kõrgematel tasanditel, püüdes lakkamatult moodustada sureliku intellekti kõigist arusaamadest morontiavasteid. Seega puutuvad inimmeele ringlustes kokku ja keskenduvad kaks reaalsust: Elukandjate esialgsetest kavadest väljaarenenud surelik mina ja Diviningtoni kõrgetest sfääridest pärinev surematu olemusvorm, sisimas elav Jumala kingitus. Ent surelik mina on ka isikuline mina, sellel on olemas isiksus.

110:2.5 Teil kui isikulisel loodud-olendil on meel ja tahe. Kohandajal kui eelisikulisel loodud-olendil on eelmeel ja eeltahe. Kui olete Kohandaja meelega nii täielikult vastavuses, et olete temaga täiesti ühel nõul, siis saavad teie meeled üheks ja Kohandaja meel täiendab teie meelt. Kui nüüd teie tahe käsib täita selle uue, ühinenud meele otsuseid, siis Kohandaja eelisikuline tahe väljendub tänu teie otsusele isikuliselt ja selles ettevõtmises olete te Kohandajaga üks. Teie meel on saavutanud häälestatuse jumalikkusega ja Kohandaja tahe on väljendunud isikuliselt.

110:2.6 Just sel määral, nagu selline samastumine teostub, olete te meelelt lähenemas morontia eksistentsiklassile. Morontiameel on termin, mis tähistab erinevate aineliste ja vaimsete omadustega meele koostöö sisu ja kogusummat. Morontiaintellekt tähendab kohalikus universumis seega kahest meelt, mis allub ühele tahtele. Surelikel on see tahe inimliku päritoluga, aga saab jumalikuks, kui inimene samastab oma meele Jumala meelega.

 

3. Koostöö Kohandajaga

110:3.1 Kohandajad mängivad püha ja suursugust ajastute mängu, neil on käsil üks ülimaid ajalikke avastusretki ruumis. Ja nad on väga õnnelikud, kui teiepoolne koostöö võimaldab teid teie lühikestes ajalikes võitlustes abistada, jätkates oma suuremate igavikuülesannete täitmist. Ent tavaliselt on nii, et kui teie Kohandaja püüab teiega suhelda, läheb sõnum inimmeele energiavoogude ainelistes vooludes kaduma; te püüate vaid harva kinni jumaliku hääle nõrga ja kauge kaja.

110:3.2 Teie Kohandaja edukus, kui ta juhib teid läbi sureliku elu ja kindlustab teie ellujäämist, ei sõltu niivõrd teie uskumusi kajastavatest teooriatest, kuivõrd teie otsustest, sihikindlusest ja vankumatust usust. Kõik need isiksuse kasvu tegurid saavad võimsateks mõjuriteks, mis aitavad edasiliikumisele kaasa, sest aitavad teil Kohandajaga koostööd teha; nad aitavad teil vastupanust loobuda. Maised ettevõtmised õnnestuvad või näiliselt ebaõnnestuvad Mõttekohandajatel just sedavõrd, kuivõrd surelikel õnnestub või ebaõnnestub kohandumine kavaga, mille alusel neid täiuslikkusele viival tõusuteel edasi juhitakse. Ellujäämise saladus peitub inimese ülimas soovis saada Jumala sarnaseks ja sellega seotud valmisolekus teha ning olla kõik see, mis on vajalik selle kõikeallutava soovi lõplikuks täitmiseks.

110:3.3 Kohandaja edust või ebaedust räägime seoses inimese ellujäämisega. Kohandajatel ei ebaõnnestu kunagi miski, nad on olemuselt jumalikud ja väljuvad kõigist oma ettevõtmistest alati võitjatena.

110:3.4 Panen paratamatult tähele, et nii paljud teist kulutavad ohtrasti aega ja mõtteid elu pisiasjadele ning jätavad peaaegu täielikult arvestamata tähtsamad, igikestva tähendusega reaalsused, needsamad saavutused, mis puudutavad harmoonilisema koostööleppe väljakujunemist inimese ja Kohandaja vahel. Inimeksistentsi suur siht on häälestuda sisimas elava Kohandaja jumalikkusele, sureliku elu suur saavutus on jõuda tõelise ja mõistva pühendumiseni teie meeles ootava ja töötava jumaliku vaimu igavestele eesmärkidele. Ent pühendunud ja kindlameelne pingutus igavese saatuse teostamiseks sobib igati kokku muretu ja rõõmsameelse eluga ning eduka ja auväärse maise elujärguga. Koostöö Mõttekohandajaga ei tähenda enesepiinamist, võltsvagadust ega silmakirjalikku ja hooplevat enesealandamist; ideaalne elu seisneb armastavas teenimises, mitte hirmuvangistuses.

110:3.5 Segadus, kimbatus, vahel isegi heitumus ja häiritus ei tähenda tingimata vastuseisu sisimas elava Kohandaja juhtimisele. Need hoiakud võivad anda mõnikord tunnistust, et jumaliku Järelevaatajaga ei tehta aktiivset koostööd, ja võivad vaimset progressi mõnevõrra aeglustada, kuid need intellektuaalsed-emotsionaalsed raskused ei takista vähimalgi määral Jumalat tundva hinge kindlat ellujäämist. Ainuüksi teadmatus ei saa kunagi ellujäämist takistada, samuti peataolekust tingitud kahtlused ja kartlik ebakindlus. Areneva surematu hinge ellujäämist võib takistada ainult teadlik vastupanu Kohandaja juhtimisele.

110:3.6 Ärge pidage koostööd Kohandajaga eriti teadlikuks protsessiks, sest see pole seda, ent teie motiivid ja teie otsused, teie truu sihikindlus ja teie ülimad soovid kujutavadki endast tõelist ja tõhusat koostööd. Kooskõla Kohandajaga saate teadlikult parandada, kui:

110:3.7 1. otsustate reageerida jumalikule juhtimisele; rajate oma inimelu kõrgeimale tõe-, ilu- ja headusetunnetusele ning kooskõlastate need jumalikkusest kõnelevad omadused tarkuse, palveldamise, usu ja armastuse kaudu;

110:3.8 2. armastate Jumalat ja soovite olla temasarnane — tunnistate tõeliselt taevase Vanema jumalikku isadust ja tema armastavat palveldamist;

110:3.9 3. armastate inimest ja soovite siiralt teda teenida — inimestevahelise vendluse tunnistamine kõigest südamest koos aruka ja targa kiindumusega kõigisse oma ligimestesse;

110:3.10 4. võtate rõõmuga kosmilise kodakondsuse — tunnistate ausalt oma järjestikuseid kohustusi Ülima Olendi ees, olete teadlikud areneva inimese ja areneva Jumaluse vastastikusest sõltuvusest. Nii sünnib kosmiline kõlblus ja kõikne kohusetunne.

 

4. Kohandaja töö meeles

110:4.1 Kohandajad on võimelised vastu võtma pideva voona aja ja ruumi ülemringluste kaudu saabuvat kosmilist informatsiooni; nad on täielikult kontaktis universumi vaimuteabe ja energiaga. Kuid need vägevad sisimad järelevaatajad ei suuda eriti palju sellest rikkalikust tarkuse-ja tõepagasist oma surelikele hoolealustele edasi anda inimeste teistsuguse olemuse ja reageeriva äratundmisvõime puudumise tõttu.

110:4.2 Mõttekohandaja tegeleb pidevalt meele vaimsustamisega, et arendada teie morontiahinge, kuid te ise ei ole sellest sisemisest hoolekandest eriti teadlikud. Te olete üsna võimetud eristama omaenda ainelise intellekti produkti oma hinge ja Kohandaja ühise tegevuse tulemusest.

110:4.3 Mõningad ootamatult ilmuvad mõtted, järeldused ja muud meelepildid on vahel Kohandaja otsene või kaudne töö, ent tunduvalt sagedamini on tegemist allasurutud meeletasanditel haakuvate ideede äkilise esilekerkimisega, need on areneva loomse meele ringlustele omaste normaalsete ja tavapäraste psüühiliste funktsioonide loomulikud ja igapäevased väljendused. (Vastupidiselt neile alateadvuse emanatsioonidele ilmuvad Kohandaja ilmutused üliteadvuse tasandite kaudu.)

110:4.4 Usaldage kõik meelega seonduv, mis jääb teadvuse surnud tasandist kõrgemale, Kohandaja hoolde. Kui mitte selles maailmas, siis eluasemeilmades annavad nad kindlasti oma juhtimistööst põhjalikult aru ja toovad viimaks esile need tähendused ja väärtused, mis on nende hoole ja valve alla antud. Kui jääte ellu, taaselustavad nad kõik sureliku meele väärtuslikud varad.

110:4.5 Inimliku ja jumaliku, inimese ja Jumala vahel on hiiglasuur kuristik. Urantia rassid alluvad nii suures osas elektrilisele ja keemilisele juhtimisele, on oma üldises käitumises nii loomalikud, oma tavalistes reaktsioonides nii emotsionaalsed, et Järelevaatajatel on äärmiselt raske neid juhtida ja suunata. Te olete nii vähe võimelised julgeid otsuseid tegema ja koostööle pühenduma, et teis elavatel Kohandajatel on peaaegu võimatu inimmeelega otse suhelda. Isegi kui nad leiavad võimaluse, kuidas saata uue tõe kuma arenevasse surelikku hinge, pimestab see vaimne ilmutus sageli loodud-olendit sedavõrd, et paiskab ta kramplikku fanatismi või käivitab mingi muu intellektuaalse murrangu, millel on hukatuslikud tagajärjed. Mõttekohandajate katkendlikest, ebatäiuslikest, vääritimõistetud ja moonutatud teadetest on esile kerkinud nii mõnigi uus religioon ja veider „ism”.

110:4.6 Jerusemi ürikute kohaselt on paljude tuhandete aastate vältel leidunud iga uue põlvkonna seas üha vähem olendeid, kes suudavad isetoimivate Kohandajatega ohutult koos tegutseda. See on ärevusttekitav pilt ja Satanial asuvad juhtfiguurid suhtuvad leplikult mõningatesse teie otseste planeedil tegutsevate juhendajate ettepanekutesse võtta midagi ette kõrgemat vaimset tüüpi Urantia rasside soosimiseks ja säilitamiseks.

 

5. Väärarusaamad seoses Kohandaja tegevusega

110:5.1 Ärge ajage Kohandaja missiooni ja mõju segi sellega, mida tavaliselt nimetatakse südametunnistuseks, need ei ole otseselt omavahel seotud. Südametunnistus on inimlik ja puhtpsüühiline reaktsioon. Seda ei maksa põlata, kuid see pole hinge kostev Jumala hääl ehk täpsemini Kohandaja hääl, kui seda võiks kuulda. Südametunnistus manitseb teid õigesti toimima, ent Kohandaja püüab lisaks sellele öelda, mis on tegelikult õige, see tähendab siis ja niivõrd, kui te olete võimelised Järelevaataja juhtimist tunnetama.

110:5.2 Inimese unenäokogemused, see koordineerimata, magava meele korratu ja seostamata piltide tulv on piisav tõend, et Kohandajad ei suuda inimese meele vastukäivaid tegureid omavahel harmoneerida ega kokku viia. Kohandajad lihtsalt ei saa üheainsa elu jooksul meelevaldselt koordineerida ja sünkroniseerida kaht nii erinevat ja lahknevat mõtteviisi nagu inimlik ja jumalik mõtlemine. Kui nad seda teevad, nagu vahel on juhtunud, siis viiakse hing eluasemeilmadesse, ilma et ta peaks surma kogema.

110:5.3 Une ajal püüab Kohandaja saavutada ainult seda, mida tema hoolealuse isiksuse tahe on teadvuse täieliku ärkveloleku seisundis oma otsuste ja valikutega täielikult heaks kiitnud ja mis on selle tulemusena asetunud ülimeele valda, inimese ja Jumala vaheliste seoste valdkonda.

110:5.4 Surelike hoolealuste magades püüavad Kohandajad oma loomingut registreerida ainelise meele kõrgematel tasanditel ja mõned teie grotesksed unenäod näitavad nende suutmatust tõhusat kontakti saavutada. Unenäoelu absurdsused annavad tunnistust mitte ainult väljendamata emotsioonide survest, vaid moonutavad kohutavalt ka Kohandajate esitatud vaimseid arusaamu. Teie endi kired, tungid ja muud sünnipärased kalduvused teisenduvad sellesse pilti ja asendavad oma väljendamata ihadega need jumalikud sõnumid, mida teie sisimad järelevaatajad püüavad une ajal psüühika alateadvusse sisestada.

110:5.5 Äärmiselt ohtlik on omistada Kohandajale unenäoelu sisu. Kohandajad küll töötavad une ajal, kuid teie tavalised unenäokogemused on puhtfüsioloogilised ja -psühholoogilised nähtused. Niisama riskantne on püüda eristada Kohandaja arusaamade vastuvõtmist sureliku südametunnistuse käskude enam-vähem pidevast vastuvõtmisest. Need on probleemid, mis tuleb lahendada individuaalse arusaamise ja isiklike otsuste abil. Ent inimese seisukohalt oleks parem lükata Kohandaja sõnum ekslikult tagasi, pidades seda puhtinimlikuks kogemuseks, kui tõsta mõni sureliku meele reaktsioon vääralt jumaliku väärikuse kõrgustesse. Pidage meeles, et Mõttekohandaja mõju on suures osas, kuigi mitte täielikult, üliteadvuslik kogemus.

110:5.6 Mida kõrgemale te psüühilistes ringides tõusete, seda enam, ehkki erineval määral — vahel otseselt, kuid sagedamini kaudselt —, suhtlete te oma Kohandajatega. Kuid ohtlik on hellitada mõtet, et iga uus inimmeeles tekkiv arusaam on Kohandaja sõnum. See, mida teie klassi kuuluvad olendid Kohandaja hääleks peavad, on sagedamini tegelikult teie oma intellekti emanatsioon. See on ohtlik küsimus ja iga inimene peab need probleemid enda jaoks ise lahendama, lähtudes oma loomuomasest inimtarkusest ja üleinimlikust taipamisest.

110:5.7 Selle inimese Kohandajal, kelle kaudu käesolev sõnum edastatakse, on nii lai tegevusväli põhiliselt just seepärast, et ta on Kohandaja kohalolu kõigi väliste ilmingute suhtes peaaegu täiesti ükskõikne; tegelikult on päris hea, et tal jäävad kõik need toimingud teadvustamata. Talle on antud üks oma aja ja põlvkonna kogenumaid Kohandajaid, kuid saatusekaitsja arvates on tema passiivsus ja huvipuudus seoses selle mitmekülgse Kohandaja kohaloluga meeles ja sellega kaasnevate nähtustega siiski harvaesinev ja juhuslik reaktsioon. Ning kõik need tegurid loovad kooskõla, millel on soodne mõju nii Kohandajale kõrgemas tegevussfääris kui ka inimpartnerile tervise, teokuse ja hingerahu seisukohalt.

110:6.5 Kohandajad on alati teie lähedal ja osa teist, kuid saavad harva teiega rääkida nagu olend olendiga. Teie intellektuaalsed otsused, kõlbelised valikud ja vaimne areng laiendavad ring-ringilt Kohandaja võimalusi teie meeles toimida; te tõusete seeläbi ring-ringilt Kohandajaga saavutatud ühenduse ja meele häälestatuse madalamalt astmelt kõrgemale, nii et Kohandaja suudab üha ehedamalt ja veenvamalt talletada selle Jumalat otsiva meele-hinge arenevasse teadvusse ettekujutust saatusest.

110:6.6 Iga teie otsus kas pidurdab või hõlbustab Kohandaja funktsioneerimist, needsamad otsused määravad ka teie edasiliikumise inimlike saavutuste ringides. Tõsi on, et otsuse ülimuslikkus, selle seos kriisiga, on suures osas seotud pääsemisega järgmisele ringile; vaatamata sellele on otsuste arvukus, nende sage ja järjekindel kordumine oluline, et sellised reaktsioonid muutuksid kindlasti tavaks.

110:7.4 Pärast surelikuga sulandumist on Kohandajatel teiega ühine saatus ja kogemus — nad ongi teie ise. Pärast surematu morontiahinge sulandumist oma Kohandajaga saavad kõik ühe kogemused ja väärtused lõppkokkuvõttes ka teise omaks, nii et need kaks ongi tegelikult üks olemusvorm. See uus olend kuulub teatud mõttes igavesse minevikku ja igavesse tulevikku. Kõik, mis oli ellujäävas hinges kunagi inimlikku, ja kõik kogemuslikult jumalik Kohandajas saab nüüd tegelikult uue ja üha tõusva universumiisiksuse omaks. Ent Kohandaja saab igal universumitasandil anda uuele loodud-olendile vaid neid omadusi, millel on tähendust ja väärtust sellel tasandil. Absoluutse üksolu jumaliku Järelevaatajaga, Kohandaja annetuse täieliku ammendumise võib saavutada ainult igavikus pärast seda, kui on lõplikult jõutud Kõikse Isani, vaimude Isani, kes on alati nende jumalike andide allikas.

110:7.5 Kui arenev hing ja jumalik Kohandaja lõplikult ja igaveseks sulanduvad, saab kumbki endale kõik teise kogetud omadused. Sellel kooskõlas isiksusel on kogu kogemuslik ellujäämismälu, mis oli kord olemas endisel surelikul meelel ja seejärel morontiahinges, ning peale selle on sellel potentsiaalsel lõpetanul Kohandaja kogu kogemuslik mälu, mis on omandatud kõigist viibimistest surelike sisimas aja jooksul. Ent kulub veel terve tulevane igavik, et Kohandaja saaks anda sellele isiksuslikule partnerlusele kõik tähendused ja väärtused, mille jumalik Järelevaataja möödunud igavikust kaasa toob.

110:7.6 Enamiku urantialaste puhul peab Kohandaja siiski kannatlikult ootama, kuni surma saabumine ta vabastab; ta peab ootama tekkiva hinge vabanemist teie ainelisele eksistentsiklassile omaste energiamustrite ja keemiliste jõudude peaaegu täieliku ülevõimu alt. Põhiline raskus, mida te oma Kohandajaga kontakti astudes kogete, tulenebki sellest väga loomuomasest ainelisest olemusest. Nii vähesed surelikud mõtlevad tõeliselt; te ei arenda oma meelt vaimselt ega distsiplineeri seda piisavalt, et jumalike Kohandajatega soodsat sidet luua. Inimmeele kõrv on peaaegu kurt vaimsetele kutsetele, mida Kohandaja tõlgib paljudest halastuse Isalt tulevatest universumi teabelevi armastussõnumitest. Kohandajal on peaaegu võimatu talletada neid innustavaid vaimseid juhiseid loomses meeles, mis allub nii täielikult teie füüsilisele loomusele omaste keemiliste ja elektriliste jõudude ülevõimule.

110:7.7 Kohandajad rõõmustavad, kui saavad sureliku meelega kontakti astuda. Nad peavad aga olema kannatlikud nendel pikkadel vaiksetel sisima hoolekande aastatel, mil nad ei suuda loomset vastupanu murda ja teiega otse suhelda. Mida kõrgemale tõusevad Mõttekohandajad teenistusredelil, seda tõhusamaks muutub nende töö. Ent nad ei saa kunagi tervitada teid, lihasviibijaid, samasuguse täieliku, osavõtliku ja väljendusrikka kiindumusega nagu siis, kui te eluasemeilmas meelest meelde kohtute.

110:7.8 Sureliku elu ajal eraldavad aineline keha ja meel teid Kohandajast ja takistavad vaba suhtlemist: pärast surma, kui on toimunud igaveseks ühtesulamine, olete Kohandajaga üks — te ei ole enam eraldi olenditena eristatavad — ja seega pole teie mõistes suhtlemine enam vajalik.

110:7.9 Kuigi Kohandaja hääl on alati teie sees, kuuleb enamik teist seda eluajal harva. Teisest ja kolmandast ringist allapoole jäävad inimolendid kuulevad Kohandaja häält vahetult vaid erakordsetel kirehetkedel, erakordses olukorras ja pärast erakordse otsuse tegemist.

110:7.10 Saatuse reservkorpusesse kuuluva sureliku meele ja planeedi juhendajate vahelise kontakti loomise ja katkemise ajal paikneb sisimas elav Kohandaja vahel selliselt, et tal on võimalik edastada sõnum oma surelikule partnerile. Alles hiljuti edastas üks isetegutsev Kohandaja Urantial oma inimkaaslasele, saatuse reservkorpuse liikmele sellise sõnumi. Sõnum juhatati sisse järgmiste sõnadega: „Ja nüüd, kahjustamata ega ohustamata minu hoolitseva andumuse objekti ja püüdmata teda ülemäära nuhelda või heidutada, edastage minu nimel see minu üleskutse talle.” Sellele järgnes liigutavalt kaunis ja tungiv manitsus. Muuhulgas palus Kohandaja „et ta ustavamalt ja siiramalt minuga koostööd teeks, taluks rõõmsama meelega minult saadud ülesandeid, teostaks ustavamalt minu abiga korraldatud programmi, läbiks kannatlikumalt minu valitud katsumused, astuks järjekindlamalt ja rõõmsamalt minu valitud teed, võtaks alandlikumalt vastu minu lakkamatute pingutuste tulemusena talle osaks langeda võiva au — edasta niisugune manitsus hoolealusele, kelle sisimas ma elan. Ma kingin talle jumaliku vaimu ülima andumuse ja kiindumuse. Ja veel ütle minu armsale hoolealusele, et ma toimin targalt ja vägevalt, kuni tema maine heitlus on lõpule jõudnud; et ma olen oma hoole alla antud isiksusele ustav. Ja ma manitsen teda ellu jääma, et ta ei valmistaks mulle pettumust ega jätaks mind ilma minu kannatliku ja pingelise heitluse tasust. Inimtahtest sõltub, kas me saavutame isiksuse. Olen seda inimmeelt ring-ringilt kannatlikult ülendanud ja mul on tõendeid, et minu klassi juht kiidab mu tegevuse heaks. Ma liigun ring-ringilt kohtumõistmise poole. Rõõmuga ja kartuseta ootan saatuslikku loendust, valmis esitama kõike Päevilt Vanade kohtule.”

 

V  Kohandaja ja hing

111:0.1 Jumaliku Kohandaja kohaloleku tõttu inimmeeles on nii teadusel kui ka filosoofial inimisiksuse arenevast hingest igavesti võimatu rahuldavalt aru saada. Morontiahing on universumi laps ja seda võib tõeliselt tunda ainult kosmilise taipamise ja vaimse avastamise teel.

111:1.4 Aineline evolutsioon on andnud teile elumasina, teie keha; Isa ise on kinkinud teile puhtaima vaimureaalsuse kogu universumis, teie Mõttekohandaja. Ent meel on antud teie kätesse, teie enda otsustada, ja olenevalt meelest te kas elate või surete. Just selles meeles ja selle meelega teete need kõlbelised otsused, mis võimaldavad teil saada Kohandaja sarnaseks, mis tähendab sarnanemist Jumalaga.

111:1.8 Ent inimene ei alluta oma tahet Kohandajale passiivselt ja orjalikult. Pigem otsustab ta aktiivselt, positiivselt ja koostöövalmilt järgida Kohandaja juhiseid, kui need on loomuliku sureliku meele soovidest ja ajedest teadvustatult erinevad. Kohandajad käsitsevad inimmeelt, kuid ei valitse seda kunagi inimese tahte vastaselt: inimtahe on Kohandajate jaoks ülim. Ja nii peavad nad seda silmas ja respekteerivad, püüdes samal ajal saavutada areneva inimintellekti peaaegu piiritul tegevusväljal mõtete õigeksseadmises ja iseloomu muundamises vaimseid sihte.

111:1.9 Meel on teie laev, Kohandaja teie loots, inimtahe kapten. Sureliku laeva kaptenil peaks olema tarkust usaldada jumalikku lootsi, kes juhib tõusuhinge igavese ellujäämise morontiasadamasse. Inimtahe saab vaid isekuse, laiskuse ja patususega lükata tagasi nii armastava lootsi juhtimise ja lõppkokkuvõttes ajada oma sureliku elu tagasilükatud halastuse hävituslikele madalikele ja patu karidele. Teie nõusolekul kannab see ustav loots teid ohutult üle ajatõkete ja ruumitakistuste jumaliku meele allikani ja veel kaugemale, Kohandajate Paradiisi-Isa eneseni.

111:7.2 Kas ma tohin teid manitseda, et te paneksite tähele Kohandaja poolt teie hingele esitatud ustava kutse kauget kaja? Sisimas elav Kohandaja ei saa peatada ega isegi oluliselt muuta teie ajaliku elujärgu heitlust; Kohandaja ei saa vähendada eluraskusi teie rännul läbi selle vaevade maailma. Sisimas elav Kohandaja saab ainult kannatlikult oodata, kuni te olete oma planeedile iseloomulikud eluvõitlused võidelnud, ent te võiksite, kui ainult sooviksite — tööd tehes ja muret tundes, võideldes ja vaeva nähes —, lubada vapral Kohandajal koos teiega ja teie eest võidelda. Teie käeulatuses oleks palju lohutavat ja innustavat, te oleksite osalised paljudes paeluvates ja huvitavates asjades, kui ainult lubaksite Kohandajal tuua jätkuvalt esile pilte sellest, mis on kõigi teie ainelise maailma vaevaliste igapäevaheitluste tõeline motiiv, lõplik eesmärk ja igavene tähendus.

111:7.3 Miks te ei aita Kohandajal näidata endale kõigi nende aineliste pingutuste vaimteisikut? Miks te ei luba Kohandajal tugevdada end vaimsete tõdedega kosmilisest jõust, samal ajal kui maadlete loodud-olendi eksistentsi ajalike raskustega? Miks te ei luba taevasel abistajal end rõõmustada selge nägemusega igavesest universumielust, kui olete segaduses, seistes silmitsi hetkeprobleemidega? Miks te keeldute valgusest ja innustusest, mida pakub universumi vaatepunkt, kui maadlete ajalike raskustega ja kobate oma surelikku eluteed saatvate määramatuste labürindis? Miks te ei luba Kohandajal vaimsustada oma mõtlemist, kuigi teie jalad peavad astuma maiste püüdluste ainelistel teedel?

111:7.4 Urantia kõrgemad inimrassid on omavahel tugevalt segunenud, need on paljude erinevat päritolu rasside ja tüvede segud. See liitolemus teeb Järelevaatajatele eluaegse tõhusa töö äärmiselt raskeks ja toob selgelt juurde surmajärgseid probleeme nii Kohandajale kui ka kaitseinglile. Alles hiljuti Salvingtonis viibides kuulsin üht saatuse kaitsjat esitamas ametlikus ettekandes vabandavaid asjaolusid seoses oma sureliku hoolealuse eest hoolitsemisel tekkinud raskustega. See seerav ütles:

111:7.5 „Raskused tulenesid suures osas minu hoolealuse kahe olemuse vahelistest lakkamatutest vastuoludest: ambitsioonikus vastuolus loomse loidusega; kõrgematele rahvastele omased ideaalid vastuolus alama rahva instinktidega; suurvaimu kõrged eesmärgid vastamisi päritud ürgsete tungidega; kaugelenägeliku Järelevaataja ettenägelikkusele vastu töötav aja loodud-olendi lühinägelikkus; tõusuolendi arengukavade muutmine ainelise olemuse soovide ja ihade poolt; kõikse arukuse välgatused, mille summutasid arengurassi keemilis-energeetilised käsud; inglite tungid vastamisi looma emotsioonidega; intellekti koolitamine, mille nullisid instinktiivsed kalduvused; üksikisiku kogemused vastamisi rassi akumuleerunud kalduvustega; parimate eesmärkide varjutamine halvimate suundumuste poolt; suurvaimu kõrge lend, mille neutraliseeris keskpärasuse raskus; headuse arengu aeglustumine halva inertsuse mõjul; ilu, mille määris pahe ligiolek; suurepärane tervis, mis asendus haiguse jõuetusega; usu lätte saastumine hirmumürkidest; rõõmuallikas, mille muutsid mõruks kurbusepisarad; ootusärevus, millele järgnes pettumuse kibedus; elu õnnehetked, mida alati varjutas surmahirm. Milline elu ja millisel planeedil! Ja siiski, tänu Mõttekohandaja alati käepärast olnud abile ja innustusele saavutas see hing piisavalt palju õnne ja edu ning on nüüd tõusnud eluasemeilma kohtumõistmissaalidesse.”

101:1.3 Jumalik vaim astub sureliku inimesega kontakti mitte tunnete või emotsioonide kaudu, vaid kõrgeima ja vaimsustunuima mõtte vallas. Just teie mõtted, mitte tunded juhivad teid Jumala poole. Jumalikku olemust võidakse tajuda vaid meele silmadega. Ent tõeliselt näeb Jumalat ja kuuleb oma sisimas elavat Kohandajat vaid puhas meel. „Ilma pühaduseta ei saa ükski Issandat näha.” Niisugust sisemist ja vaimset osadust nimetatakse vaimseks taipamiseks. Sellised religioossed kogemused tulenevad Kohandaja ja Tõe Vaimu ühisest tegevusest inimmeelele jäetud muljest, kui need toimivad arenevate Jumala poegade ideede, ideaalide, taipamiste ja vaimupüüdluste seas ja neile suunatuna.

5:3.7 Siiras palveldamine näitab, et inimisiksuse kõik jõud koonduvad kujuneva hinge valitsemise alla sellega ühenduva Mõttekohandaja jumalikul juhtimisel. Aineliste piirangutega meel ei suuda mitte kunagi täiesti teadlikuks saada tõelise palveldamise tegelikust tähendusest. Palveldamiskogemuse mõistmine sõltub eeskätt inimese kujuneva surematu hinge arengutasemest. Hinge vaimne kasv toimub täiesti sõltumatult intellektuaalsest eneseteadvusest.

5:3.8 Palveldamiskogemus seisneb kaaslaseks antud Kohandaja ülevas katses teatada jumalikule Isale Jumalat otsiva sureliku meele ja Jumalat ilmutava surematu Kohandaja ühisloomingu — inimhinge — väljendamatuist igatsusist ja sõnuks vormimata püüdlusist. Järelikult on palveldamine tegu, millega aineline meel soostub oma vaimsustuva mina katsega võtta Kõikse Isa usupojana temaga ühineva vaimu juhatusel ühendust Jumalaga. Surelik meel nõustub palveldama; surematu hing igatseb palveldamist ja teeb sellega algust; sureliku meele ja areneva surematu hinge eest juhib sellist palveldamist jumaliku Kohandaja kohalolek. Lõppkokkuvõttes saab tõeline palveldamine kogemuseks, mis on teostunud neljal kosmilisel tasandil: intellektuaalsel, morontialikul, vaimsel ja isiksuslikul — meele, hinge ja vaimu teadvuse tasandil ning nende ühinemistasandil isiksuses.

 

VI  Ellujäämine

1. Surm kui nähtus

112:3.1 Urantialased tunnevad üldiselt vaid üht liiki surma, eluenergiate füüsilist lakkamist. Ent isiksuse ellujäämise seisukohalt on tegelikult olemas kolme liiki surma:

112:3.2 1. Vaimne (hinge) surm. Kui surelik inimene on lõplikult ellujäämisest loobunud, kui ta on tunnistatud Kohandaja ja ellujäävate seeravite arvates vaimselt lootusetuks, morontialikult läbikukkunuks, ja kui see üksmeelne teade on Uversal registreeritud ning Hindajad ja nende peegeldavad kaaslased on neid järeldusi kontrollinud, annavad Orvontoni valitsejad kohe korralduse sisimas elava Kohandaja vabastamiseks. Kohandaja vabastamine ei mõjuta mingil viisil selle Kohandajast mahajäetud indiviidi isiklike või rühmaseeravite kohustusi. Seda liiki surm on vaatamata füüsiliste ja meelemehhanismide eluenergiate ajutisele jätkumisele oma tähenduselt lõplik. Kosmilisest vaatepunktist on surelik juba surnud, elu jätkumine näitab ainult kosmiliste energiate ainelise hoo püsimist.

112:3.3 2. Intellektuaalne (meele) surm. Kui meeleabivaimude kõrgema hoolekande elutähtsad ringlused mõistuse segaduste või ajumehhanismi osalise hävimise tõttu katkevad ja kui need tingimused läbivad teatava kriitilise punkti, kust alates neid enam parandada ei saa, vabastatakse sisimas elav Kohandaja kohe ja ta lahkub Diviningtonile. Universumiürikutes registreeritakse sureliku isiksuse surm inimliku tahtelise tegevuse jaoks tähtsate meeleringluste hävimise tõttu. Ning ka see on surm, olenemata füüsilise keha elumehhanismi jätkuvast funktsioneerimisest. Keha ilma tahtelise meeleta ei ole enam inimene, ent vastavalt inimtahte varasemale valikule võib sellise indiviidi hing ellu jääda.

112:3.4 3. Füüsiline (keha ja meele) surm. Kui inimene satub surma võimusesse, jääb Kohandaja meele tsitadelli, kuni see lakkab funktsioneerimast aruka mehhanismina ehk ligikaudu selle hetkeni, mil lakkavad mõõdetavate ajuenergiate rütmilised elutuksed. Pärast seda lahkub Kohandaja hääbuvast meelest niisama märkamatult, kui ta sellesse aastaid tagasi sisenes, ning siirdub Uversa kaudu Diviningtonile.

112:3.5 Pärast surma pöördub aineline keha tagasi elementide maailma, millest ta oli tekkinud, kuid kaks ellujääva isiksuse mitteainelist tegurit jätkavad olemasolu: koos enne teda eksisteerinud Mõttekohandajaga siirdub Diviningtonile Kohandaja mällu talletatud sureliku elujärk ja saatuse kaitsja hoole alla jääb surnud inimese surematu morontiahing. Need hinge faasid ja vormid, need kunagi liikuvad, kuid nüüd staatilised identiteedivalemid on vajalikud taasisikustamiseks morontiamaailmades ning Kohandaja taasühinemine hingega koondab kokku ellujäänud isiksuse, mis teid morontiaärkamise ajal taas teadvusele toob.

112:3.6 Nende puhul, kellel pole isiklikku seeravist kaitseinglit, täidavad sama identiteedi säilitamise ja isiksuse taaselustamise ülesannet ustavalt ja tõhusalt rühmakaitsjad. Seeravid on isiksuse taaskoondamisel asendamatud.

112:3.7 Surmaga kaotab Mõttekohandaja ajutiselt isiksuse, kuid mitte identiteedi; inimesest hoolealune kaotab ajutiselt identiteedi, kuid mitte isiksuse; eluasemeilmades ühinevad mõlemad igaveseks avaldumiseks. Lahkunud Mõttekohandaja ei pöördu mitte kunagi maa peale tagasi olendina, kelle sisimas ta on elanud; isiksus ei avaldu kunagi ilma inimtahteta; Kohandajast lahutatud inimene ei ilmuta ennast pärast surma kunagi aktiivse identiteedina ega loo mingil viisil sidet Maa peal elavate olenditega. Need Kohandajast lahutatud hinged on oma pika või lühikese surmaune ajal täiesti ja tervenisti teadvuseta. Nad ei saa kuidagi ilmutada isiksust ega suhelda teiste isiksustega enne, kui on lõplikult ellu ärganud. Eluasemeilmadesse siirdujatel ei ole lubatud saata endast mahajäänud armsatele sõnumeid. Selline suhtlemine on praeguse usulise elukorralduse ajal kõigis universumites keelatud.

 

2. Kohandajad pärast surma

112:4.1 Ainelise, intellektuaalse või vaimse iseloomuga surma korral jätab Kohandaja oma sureliku hoolealusega hüvasti ja lahkub Diviningtonile. Kohaliku universumi ja superuniversumi keskusest astutakse peegelduvuskontakti mõlema valitsuse juhendajatega ja Järelevaataja kirjutatakse välja sama numbri all, millega registreeriti tema sisenemine ajamaailmadesse.

112:4.2 Kõiksed Hindajad saavad mingil mitte päriselt arusaadaval viisil enda valdusesse kokkuvõtte selle inimese elust, kelle sisimas Kohandaja elas ja mille kohta tal on selle meele vaimsete väärtuste ja morontiatähenduste salvestus. Hindajad saavad surnud inimese ellujäämisiseloomu ja vaimsete omaduste salvestuse Kohandajalt üle võtta ja esitada kõik need andmed kohtumõistmise ajal koos seeravite ürikutega indiviidi kohta. Seda informatsiooni kasutatakse ka nende superuniversumi korralduste kinnitamiseks, mis võimaldavad mõnel tõusuteelisel alustada kohe morontiaelujärku ning siirduda pärast sureliku elu lõppu eluasemeilmadesse enne planeedi usulise elukorralduse ametlikku lõppu.

112:4.3 Pärast füüsilist surma siirdub vabastatud Kohandaja kohe oma kodusfäärile Diviningtonile, välja arvatud juhul, kui tema hoolealune tõstetakse otse elavate seast üles. Mis selles maailmas täpselt toimub, kui oodatakse ellujääva sureliku tegelikku taasilmumist, sõltub põhiliselt sellest, kas inimolend tõuseb eluasemeilmadesse oma isikliku õigusega või ootab ära planeediajastu magavate ellujääjate kokkukutsumise kohtumõistmiseks.

112:4.4 Kui surelik kaaslane kuulub rühma, mis taasisikustatakse usulise elukorralduse lõpus, ei pöördu Kohandaja eelmise teenistussüsteemi eluasemeilma kohe tagasi, vaid astub omal valikul mõnda järgnevasse ajutisse teenistusse:

112:4.5 1. laseb end värvata kadunud Järelevaatajate hulka avaldamata teenistusse;

112:4.6 2. laseb end mõneks ajaks määrata Paradiisi korda jälgima;

112:4.7 3. asub õppima ühte Diviningtoni paljudest väljaõppekoolidest;

112:4.8 4. laseb end mõneks ajaks määrata õpilasvaatlejaks ühele ülejäänud kuuest pühast sfäärist, mis moodustavad Paradiisi maailmades Isa ringluse;

112:4.9 5. laseb end määrata Isikustatud Kohandajate sõnumitoomisteenistusse;

112:4.10 6. asub abiõpetajaks mõnda Diviningtoni kooli, mis on pühendunud algajate rühma kuuluvate Järelevaatajate koolitamisele;

112:4.11 7. talle antakse võimalus valida rühm võimalikke maailmu, kus teenida, kui on piisavalt alust arvata, et inimpartner võib olla ellujäämisest loobunud.

112:4.12 Kui te olete surma saabudes jõudnud kolmandasse ringi või mõnda kõrgemasse maailma ja teile on seetõttu määratud isiklik kaitseingel ning kui kaitseingel on Kohandaja esitatud ellujäämisolemuse kokkuvõtte lõpliku salvestuse tingimusteta kinnitanud — kui nii seeravid kui ka Kohandaja on iga kirjega nendes eluürikutes ja soovitustes põhiliselt nõus —, kui Kõiksed Hindajad ja nende peegelduvuskaaslased Uversal kinnitavad neid andmeid ning teevad seda ühemõtteliselt ja tingimusteta, siis saadavad Päevilt Vanad Salvingtoni sideringluste kaudu välja kõrge käsu, mis võimaldab Nebadoni Suverääni kohtutel anda korralduse saata ellujääv hing kohe eluasemeilmade ülestõusmissaalidesse.

112:4.13 Kui inimindiviid jääb viivituseta ellu, siis registreerib Kohandaja end Diviningtonil, ja nagu mulle on öeldud, siirdub Paradiisi Kõikse Isa juurde, kuid pöördub sealt kohe tagasi, kusjuures superuniversumi ja talle teenistuspaigaks määratud kohaliku universumi Isikustatud Kohandajad võtavad teda embustega vastu, Diviningtoni Isikustatud Järelevaatajate juht avaldab talle tunnustust ja ta suundub kohe „identiteedi üleviimist teostama”. Sealt kutsutakse ta kolmandaks perioodiks eluasemeilma tegeliku isiksuse vormis, mis on valmistatud ette maise sureliku ellujääva hinge vastuvõtmiseks sellises vormis, nagu on kavandanud kaitseingel.

112:5.5 Ning just see valikuvõime, vaba tahtega olendi tunnus universumis, on inimese suurim võimalus ja ülim kosmiline vastutus. Inimtahte rikkumatusest sõltub tulevase lõpetanu igavene saatus, sureliku vaba tahte siirusest sõltub jumaliku Kohandaja igavese isiksuse saavutamine, sureliku valiku ustavusest Kõikse Isa suhtes sõltub, kas teostub uus tõusupoeg, otsuste-tegude vankumatusest ja tarkusest sõltub Ülima Olendi kogemusliku evolutsiooni tegelikkus.

112:5.16 Taasisikustamist võimaldav olukord tekitatakse kohaliku universumi morontia vastuvõtuplaneetide ülestõusmissaalides. Siin, neis elukoondamiskambrites, annavad juhendavad valitsusvõimud universumienergiat — morontia-, meele-ja vaimuenergiat — vahekorras, mis võimaldab magava ellujääja taas teadvusele tuua. Kunagise ainelise isiksuse koostisosade taaskoondamine hõlmab järgmist:

112:5.17 1. valmistatakse sobiv vorm, morontia energia-algkuju, milles uus ellujääja saab astuda kontakti mittevaimse reaalsusega ja millesse kosmilise meele morontiavariandi võib lülitada;

112:5.18 2. Kohandaja pöördub ootava morontia-olendi juurde tagasi. Kohandaja on teie tõusva identiteedi igavene hoidja: teie Järelevaataja on absoluutne tagatis sellele, et teie ise asute oma isiksuse ärkamisel loodavasse morontiavormi — ja mitte keegi teine. Ja Kohandaja viibib teie isiksuse taaskoondumise juures, et võtta enda peale teie ellujääva mina Paradiisi-teejuhi roll;

112:5.19 3. kui need taasisikustamise eeltingimused on kokku koondatud, asetab magava surematu hinge potentsiaalsuste seeravist kaitsja arvukate kosmiliste isiksuste abiga ootavale morontia meele-keha vormile peale selle morontia olemusvormi ja paigutab ta ühtlasi sellesse vormi, luues Ülima areneva lapse ja ootava Kohandaja vahele igavese ühenduse. Ja sellega jõuab lõpule taasisikustamine: mälu, taipamise ja teadvuse — identiteedi — taaskoondamine.

112:5.22 Mõttekohandaja meenutab ja kordab teile ainult neid mälestusi ja kogemusi, mis kuuluvad teie universumi-elujärku ja on selle jaoks olulised. Kui Kohandaja on olnud inimmeeles millegi evolutsioonis osaline, siis säilivad need väärt kogemused Kohandaja igaveses teadvuses. Ent suur osa teie varasemast elust ja selle mälestustest, millel pole ei vaimset ega morontiaväärtust, hävib koos ainelise ajuga; paljud ainelised kogemused hääbuvad nagu kunagised tellingud, millel pole universumis enam otstarvet pärast seda, kui nad on olnud teile sillaks morontiatasandile. Ent isiksus ja isiksustevahelised suhted ei ole kunagi vaid tellingud: surelikel mälestustel isiksuste suhetest on kosmiline väärtus ja need säilivad. Eluasemeilmades te teate ja teid teatakse, veel enam — te mäletate ja teid mäletavad teie lühikese, kuid huvitava elu kunagised kaaslased Urantialt.

112:6.7 Sureliku meele eneseteadvus on enne surma Kohandaja kohalolekust sõltumatu; meeleabivaimu tegevuseks on vajalik vaid sellega seonduv aineline energiavorm. Ent meeleabivaimudest kõrgemal oleval morontiahingel, kui ta on ilma jäänud ainelise meele mehhanismist, ei säili eneseteadvus ilma Kohandajata. Sellel areneval hingel on jätkuvalt iseloom, mis tuleneb temaga varem seondunud meeleabi otsustest, ja see iseloom saab aktiivseks mäluks, kui tagasipöörduv Kohandaja selle algkujud energiaga täidab.

112:6.8 Mälu säilimine tõendab algse iseolu-identiteedi säilimist, see on oluline isiksuse jätkuvuse ja avardumise täielikuks tunnetamiseks. Neid surelikke, kes tõusevad ilma Kohandajata, abistavad inimmälu taastamisel seeravitest kaaslased, muus osas ei ole Vaimuga ühtesulanud surelike morontiahinged piiratud. Mälumuster säilib hinges, kuid see muster saab kohe äratuntavaks jätkuva mäluna vaid endise Kohandaja juuresolekul. Ilma Kohandajata kulub surelikul ellujääjal endise eksistentsi tähenduste ja väärtushinnangute taasavastamiseks ja -omandamiseks üsna palju aega.

 

3. Sulandumine Kohandajaga

112:7.1 Mõttekohandajaga sulandumine annab isiksusele sellised igavikulised tegelikkused, mis varem olid ainult potentsiaalsed. Nende uute annetuste seast võib nimetada järgmisi: jumalikkusele viitava omaduse kinnitumist, möödunud igaviku kogemust ja mälu, surematust ning määratletud potentsiaalse absoluutsuse faasi.

112:7.2 Kui teie maine tee ajalikus vormis lõpule jõuab, on teile määratud ärgata parema maailma kallastel ja te ühinete lõpuks oma ustava Kohandajaga igaveses embuses. Selles sulandumises seisneb Jumala ja inimese ühinemise saladus, piiritletud loodud-olendi evolutsiooni saladus, ja see on igavesti tõsi. Sulandumine on püha Ascendingtoni sfääri saladus ja ükski loodud-olend peale nende, kes on Jumaluse vaimuga sulandumist kogenud, ei saa aru selliste tegelike väärtuste tõelisest tähendusest, mis viiakse kokku aja loodud-olendi identiteedi igavesel ühendamisel Paradiisi-Jumaluse vaimuga.

112:7.3 Sulandumine Kohandajaga toimub tavaliselt ajal, kui tõusuteeline viibib oma kohalikus süsteemis. See võib toimuda sünniplaneedil loomuliku surma ületamisena, see võib toimuda ükskõik missuguses eluasemeilmas või süsteemi keskuses, see võib viibida isegi kuni tähtkujusse jõudmiseni, või erijuhtudel teostuda alles siis, kui tõusuteeline on juba kohaliku universumi keskusmaailmas.

112:7.4 Kohandajaga ühtesulanud isiksuse igavest elujärku ei saa enam miski ohustada. Taevaseid olendeid pannakse proovile pikaajaliste kogemuste käigus, kuid surelikud läbivad arenevates ja morontiamaailmades suhteliselt lühikese ja intensiivse katseaja.

112:7.5 Kohandajaga sulandumine ei toimu kunagi enne, kui on teatavaks tehtud superuniversumi otsus, et inimloomus on langetanud lõpliku ja pöördumatu otsuse igavese elujärgu kasuks. See on taasühinemisluba, mille alusel sulandunud isiksus võib lõpuks lahkuda kohalikust universumist ja siirduda kunagi edasi superuniversumi keskusesse, kus aja-palverändur võetakse sekonavi hõlma pikaks lennuks kesksesse Havona universumisse ja Jumaluse avastamise retkele.

112:7.6 Arenevates maailmades on iseolu aineline, see on asi ja allub universumis ainelise eksistentsi seadustele. See on fakt ajas ja reageerib ajalikele elumuutustele. Siin tuleb formuleerida ellujäämisotsused. Morontiaseisundis on minast saanud uus ja kestvam universumireaalsus ning selle jätkuva kasvu eelduseks on üha täpsem häälestumine universumite meele-ja vaimuringlustele. Siin saavad ellujäämisotsused kinnituse. Kui mina jõuab vaimsele tasandile, on sellest saanud universumis kindel väärtus ja see uus väärtus tugineb asjaolule, et on tehtud ellujäämisotsused, mida on kinnitanud sulandumine Mõttekohandajaga. Ja saavutanud tõelise universumiväärtusega staatuse, saab loodud-olend potentsiaalselt vabaks otsimaks universumi kõrgeimat väärtust — Jumalat.

112:7.7 Sellised sulandunud olendid reageerivad universumis kaheselt: nad on eraldi morontiaindiviidid, kes on üsna sarnased seeravitele, olles samal ajal ka potentsiaalselt Paradiisi lõpetanute klassi kuuluvad olendid.

112:7.8 Sulandunud indiviid on aga tegelikult üks isiksus, üks olend, kelle ühtsus trotsib kõiki universumite intellektide püüdeid seda analüüsida. Olles läbinud kohaliku universumi kohtud kõige madalamast kõige kõrgemani, millest ükski pole suutnud inimest ja Kohandajat teineteisest eristada, jõutakse lõpuks oma kohaliku universumi Isa, Nebadoni Suverääni ette. Ja seal annab just see olend, kelle loov isadus on teinud võimalikuks teie elu selles aja universumis, teile need volitused, mis annavad lõpuks õiguse siirduda superuniversumi elujärku otsima Kõikset Isa.

112:7.9 Kas võidukas Kohandaja on võitnud endale isiksuse tänu inimkonna suurepärasele teenimisele või on vapper inimolend omandanud surematuse tänu oma siiratele pingutustele saada Kohandaja-sarnaseks? Ei üht ega teist, ent nad koos on arendanud välja Ülima tõusuisiksuste ühe ainulaadse klassi liikme — olendi, kes on alati teenimisvõimeline, ustav ja tõhus, edasise kasvu ja arengu kandidaadi, kes alati pürgib ülespoole ega peatu taevasel tõusul enne, kui on läbinud seitse Havona ringlust, nii et kunagine maise päritoluga hing seisab Paradiisi-Isa tegeliku isiksuse ees palveldavas äratundmises.

112:7.10 Kogu selle suurejoonelise tõusu jooksul on Mõttekohandaja tõususureliku tulevase täieliku vaimse stabiliseerumise jumalik pant. Sureliku vaba tahte kohalolek annab aga Kohandajale igavese kanali jumaliku ja lõpmatu olemuse vabanemiseks. Nüüd on need kaks identiteeti üheks saanud. Ükski aja-ega igavikusündmus ei saa enam inimest ja Kohandajat lahutada, nad on lahutamatud, igaveseks sulandunud.

112:7.11 Kohandajaga sulandumise maailmades on Saladusliku Järelevaataja saatus tõususureliku omaga identne — Paradiisi Lõplikkuse Korpus. Ja ei Kohandaja ega surelik suuda jõuda selle ainulaadse sihini, tegemata teisega täielikku koostööd ja teda ustavalt abistamata. See erakordne partnerlus on üks tähelepanuväärsemaid ja hämmastavamaid kõigist käesoleva universumiajastu kosmilistest nähtustest.

112:7.12 Kohandajaga sulandumine annab arenevale loodud-olendile tõusuteelise staatuse. Selle ühenduse inimliikmel oli isiksus enne ja seepärast ületab ta Kohandajat kõigis isiksuse teadvustamist puudutavates küsimustes. Selle sulandunud olendi keskus Paradiisis on Ascendington, mitte Divinington, ning seda inimese ja Jumala ainulaadset kombinatsiooni loetakse kogu tema teel Lõplikkuse Korpusesse tõususurelikuks.

112:7.13 Kui Kohandaja on kord tõususurelikuga ühte sulanud, kustutatakse selle Kohandaja number superuniversumi ürikutest. Ma ei tea, mida tehakse Diviningtoni ürikutes, kuid oletan, et selle Kohandaja andmed viiakse Lõplikkuse Korpuse tegevjuhi Grandfanda sisemiste kodade salaringidesse.

112:7.14 Kohandajaga sulandumisega on täidetud Kõikse Isa lubadus kinkida end ainelistele loodud-olenditele, ta on selle lubaduse täitnud ja viinud ellu jumalikkuse igaveseks inimkonnale annetamise kava. Nüüd algavad inimese püüdlused mõista ja tegelikustada piirituid võimalusi, mis peituvad selliselt reaalsuseks saanud taevalikus partnerluses Jumalaga.

112:7.15 Ellujäävate surelike praegu teadaolev saatus on Paradiisi Lõplikkuse Korpus, mis on ka kõigi nende Mõttekohandajate saatus, kes on astunud oma surelike kaaslastega igavesse liitu. Praegu töötavad Paradiisi lõpetanud kõikjal suuruniversumis paljude ettevõtmiste juures, kuid me kõik oletame, et neil on kauges tulevikus, pärast seitsme superuniversumi stabiliseerumist valgusesse ja ellu, kui piiritletud Jumal kerkib lõpuks esile seda Ülimat Jumalust ümbritsevast salapärast, täita teisi ja veelgi taevalikumaid ülesandeid.

112:7.18 Milline seiklus! Milline romantika! Hiiglaslikku loodut hakkavad haldama Ülima lapsed, need isikustatud ja inimesestatud Kohandajad, need Kohandajaga varustatud ja igavikustatud surelikud, need Esimese Allika ja Keskme olemuse kõrgeimate teadaolevate avaldumisvormide ja madalaima Kõikset Isa mõista ja temani jõuda suutva mõistusliku eluvormi salapärased kombinatsioonid ja igavesed ühendused. Me oletame, et neist ühinenud olenditest, neist Looja ja loodud-olendi liitudest saavad suurepärased valitsejad, võrratud haldurid ning arusaajad ja osavõtlikud suunajad kõigile mõistusliku elu vormidele, mis võivad tekkida kõigis neis väliskosmose esimese tasandi tulevastes universumites.

112:7.19 Teie, surelikud, olete, tõsi küll, loomset päritolu, teie kehad on tõepoolest põrmust. Ent kui te tõesti tahate ja soovite, kuulub ajastute pärand teile ja te teenite kunagi kõikjal universumis sellistena, nagu te tõeliselt olete — kogemuse Ülima Jumala lastena ja kõigi isiksuste Paradiisi-Isa jumalike poegadena.

47:4.4 Iga edasiliikumisega ühest eluasemeilmast teise omandatakse uus väljaarenenud ja sobivalt kohandatud morontiakeha. Te uinute seeravitranspordi käigus ja ärkate ülestõusmissaalides uue, kuid veel arenemata kehaga, umbes samamoodi nagu te esmakordselt saabusite eluasemeilma number üks, välja arvatud see, et nende reisiunede jooksul eluasemeilmade vahel Mõttekohandaja teist ei lahku. Pärast teie lahkumist arengumaailmadest esimesse eluasemeilma jääb teie isiksus terviklikuks.

47:4.5 Teie Kohandaja mälu jääb täiesti puutumatuks, kui te morontiaellu tõusete. Puhtloomsed ja täiesti ainelised mõttelised seosed muidugi hävivad koos füüsilise ajuga, kuid kõik, mis on teie mõtteelus väärtuslikku ja millel on ellujäämisväärtust, on Kohandaja kopeerinud ning see säilib kogu teie tõusutee jooksul osana teie isiklikust mälust. Liikudes edasi ühest eluasemeilmast teise ja universumi ühest osast teise — isegi Paradiisi — olete kõigist oma väärtuslikest kogemustest teadlikud.

1:2.3 Inimkogemuses näitab Jumala tegelikku olemasolu see, et inimese sisimas on olemas jumalik kohalolek, vaimne Järelevaataja, kes on saadetud Paradiisist elama inimese surelikku meelde, et ta abistaks seal igavesti ellujääva surematu hinge arengut. Niisuguse jumaliku Kohandaja olemasolu inimteadvuses näitavad kolm kogemuslikku ilmingut:

1:2.4 1. intellektuaalne suutlikkus Jumalat tunda — teadlikkus Jumalast;

1:2.5 2. vaimne soov Jumalat leida — jumalaotsimine;

1:2.6 3. isiklik ihalus olla nagu Jumal — kogu südamest tulev soov täita Isa tahet.

16:8.3 Isiksus on originaalse olemusega ainulaadne and, mille olemasolu ei sõltu Mõttekohandajate annetamisest, vaid eelneb sellele. Siiski suurendab Kohandaja kohalolek isiksuse kvalitatiivseid ilminguid. Isa juurest saabudes on Mõttekohandajad oma olemuselt täiesti ühesugused, iga isiksus aga on erinev, algupärane ja ainuline. Lisaks määravad ja täpsustavad isiksuseilminguid omavahel seostuvad ainelise, mõistusliku ja vaimse olemusega energiad, mis moodustavadki isiksuseilmingute olemuslikud raamid.

Vaim Urantia raamatus